Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1346 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.1 Nh-K
Chương 1: Đối tượng và phương pháp của nhiệt động lực học và vật lý thống kê các cơ sở của lý thuyết xác suất Chương 2: Một số vấn đề cơ bản của nhiệt động lực học Chương 3: Thuyết động học chất khí...
Ký hiệu xếp giá: 530.12 E99g 2003
This book is a collection of reviews and essays about the recent wide-ranging developments in the areas of quantum physics. This contains: quantum mechanics; path integrals and stochastic processes;...
Ký hiệu xếp giá: 530.15 C3553c 1991
Contents: Introduction; Small Lattices; Monte Carlo Simulations; Disorder and Frustration; Cellular Automata; Neural Networks; Diluted Antiferromagnets; Appendix; References.
Ký hiệu xếp giá: 530.4 Y949l 1990
This book contains 15 chapters: exoerimental characteristics; thermodynamic quantities; model hamiltonials; degeneration and quasiaverages; methods of quasiaveraging; phenomenon of condensation;...
Ký hiệu xếp giá: 530.1 K495p 40
Contents: phase space in classical mechanics; forms of quantum mechanics; wigner phase-space distribution funtions; linear canonical transformations in quantum; mechanics; coherent and squeezed...
Ký hiệu xếp giá: 530.12 T7689 1
This book presents selected topics about the path-integral method in Quantum Mechanics and Optics. Starting from an introduction to the grounds of functional integration theory, the main arguments of...
Ký hiệu xếp giá: 001.433 159 7 TK
Công nghiệp Việt Nam 1989-1993 1. Vị trí ngành công nghiệp Việt Nam 2. Xu hướng phát triển ngành công nghiệp Việt Nam 3. Cơ cấu ngành ngành công nghiệp Việt Nam 4. Các chỉ tiêu tổng hợp 5. Phân tổ...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Th-K
PHẦN 1: ĐỀ BÀI TẬP Chương 1: Thống kê mô tả Chương 2: Đại cương về lý thuyết xác suất Chương 3: Ước lượng tham số Chương 4: Kiểm định giả thiết thống kê Chương 5: Bài toán so sánh Chương 6: Bài toán...
Đang xem: 392