Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
772 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 302.2 H4745
Contents: Introduction: The third millennium; Part I: The information millennium: Society is technology - technology is cociety; Information technologies; Part II: information applications:...
Ký hiệu xếp giá: 335.4 PH104V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Đại hội lần thứ X của Đảng là đại hội của dân chủ, đổi mới và đoàn kết. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước trải qua 20 năm đổi mới đạt được những...
Ký hiệu xếp giá: 302.2 H4745
Contents: Introduction: The third millennium; Part I: The information millennium: Society is technology - technology is cociety; Information technologies; Part II: information applications:...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 NG450TR
Nội dung cuốn sách này gồm có: tại sao quản lý dự án?, phương pháp luận quản lý dự án truyền thống so với phương pháp luận quản lý dự án thực hành, phương pháp luận quản lý dự án thực hành, quyền...
Ký hiệu xếp giá: 658.028 5 S478
For the introductory course in computers, computer literacy, information systems, or information technology found in department of Business and CIS. Written by a highly regarded,...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 B197
Information Systems provides the foundation that will enable students to achieve excellence in business, whether they major in operations management, manufacturing, sales, marketing,... Information...
Ký hiệu xếp giá: 004 A3157
Brief Contents: Introduction to Information Technology; Fundamentals of Computers; Creating Digital Multimedia; Transmission of Information; Introduction to Computer Networking; Telephony and...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 F873
This book considers information technology from several perspectives-from first-line managers' to chief executive officers'. Experienced, new, and aspiring managers can learn to attain increased...
Ký hiệu xếp giá: 004 M458S
Tài liệu tập hợp các công trình nghiên cứu được trình bày và thảo luận tại hội thảo quốc gia lần thứ XII " Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông" chủ đề: phát hiện tri thức...
Đang xem: 699