Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
162 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.382Ba-T
Chương 1: Giới thiệu chung về báo hiệu Chương 2: Báo hiệu thuê bao Chương 3: Báo hiệu kênh liên kết Chương 4: Báo hiệu kênh chung
Ký hiệu xếp giá: 621.380 28Th-T
Phần 1: Các thiết bị đầu cuối âm thanh Phần 2: Các thiết bị đầu cuối bưu điện Phần 3: Các thiết bị đầu cuối số liệu
Ký hiệu xếp giá: 621.384Th-T
Chương 1: Tổng quan về tông tin vệ tinh Chương 2: Sóng vô tuyến điện và kỹ thuật thu phát Chương 3: Hệ thống truyền dẫn và điều chế Chương 4: Thiết kế năng lượng đường truyền Chương 5: Thiết kế tuyến...
Ký hiệu xếp giá: 621.382H8112c 2002
This book includes: fundamentals of the technology: concepts and definitions; fundamentals of transmission systems: technology and applications; voice communications systems: KTS, PBX, centrex, and...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 071 2NG527TH
Chủ đề: Viễn thông
Giáo trình này giúp cho học sinh có khả năng giải thích các nguyên tắc cơ bản của các loại thiết bị viễn thông khác nhau, cho phép học sinh có thể đo, kiểm chúng thực tế, thiết lập và vận hành thiết...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71NG527QU
Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông gồm 4 bài học tiếng Anh cơ bản về mạng viễn thông, truyền dẫn, cáp quang, thông tin vô tuyến; đồng thời giới thiệu một số sơ đồ đặt máy thiết bị...
Đang xem: 516