Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1207 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 26 bao gồm hai nội dung chính: Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Thông báo, Điện của Trung ương, Các bài phát biểu và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phát biểu của đồng chí Lê Duẩn tại Hội...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 610 71GI-108TR
Giáo trình gồm 3 phần: Đảng ra đời và lãnh đạo dành chính quyền (1930-1945; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975); Đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000).
Ký hiệu xếp giá: 335.343 62T103L
Nội dung cảu tài liệu này đề cập đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối cách mạng của Đẳng từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; các nội dung của đường...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 2 năm 1930, phản ánh sự ra đời và hoạt động của Đảng trong cao trào cách mạng đầu tiên của lịch sử Việt Nam hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 10 bao gồm những nội dung sau: - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Điện của BCH TW Đảng, Ban Thường vụ TW, Xứ uỷ, Các Khu uỷ. Thư , Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tài liệu của Xứ uỷ, Các Khu...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 11 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1950- năm cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tiến công và phản công. Tập này gồm 83 văn kiện.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 12 bao gồm hai nội dung chính sau: - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II , Văn kiện Hội nghị BCH TW lần I và lần II , các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri của BCH TW Đảng và lời kêu gọi...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 13 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1952, có 80 tài liệu gồm các Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Điện của BCH TW Đảng, Ban Thường vụ TW ; Trung ương Cục, Các Khu uỷ Thư , Bài nói...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 14 bao gồm hai nội dung chính sau: Các văn kiện của TW Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các văn kiện của Quân uỷTW , TW Cục Miền Nam và các Liên khu uỷ,khu uỷ.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 15 bao gồm những nội dung sau: - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện mật của BCH TW Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Báo cáo quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hội nghị TW lần thứ 6...
Đang xem: 1082