Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1185 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.52 Li-N
Bài 1: Đối tượng nghiên cứu môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Bài 2: Cuộc vận động thành lập Đảng công sản Việt Nam; Đảng lãnh đạo và tổ chức cuộc đấu tranh cách mạng tiến lên khởi nghĩa giành...
Ký hiệu xếp giá: 335.52 Li-N
Phần 1: Đảng ra đời và lãnh đạo giành chính quyền (1930-1945); Phần 2: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975); Phần 3: Đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội...
Ký hiệu xếp giá: 335.52 Li-N
Phần 1: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền Phần 2: Lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)
Ký hiệu xếp giá: 335.520 76 Le-B
Mục lục Chương I: Những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng CHương II: Vấn đề Đảng Viên Chương III: Các nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng cơ cấu tổ chức của Đảng Chương IV: Cơ cấu tổ chức của Đảng
Ký hiệu xếp giá: 335.43462 N5765Đ
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới; Hợp tác quốc tế; Phát triển khoa học xã hội và nhân văn.
Đang xem: 1637