Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
938 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.133NG527GI
Tóm tắt lí thuyết Visual Basic.NET, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng; Lập trình làm quen với các điều khiển: Listbox, combo, thư mục, file...; Lập trình làm quen bài tập: Hình ảnh, audio, video,...
Ký hiệu xếp giá: 005.276 8Ju-B
Contents Chapter 1 Introduction to visual basis.NET 1 Chapter 2 User interface design 55 Chapter 3 Variables, constants, and calculations 85 Chapter 4 Decisions and conditions 135 Chapter 5 Menus,...
Ký hiệu xếp giá: 005.262B8116
This book includes: Introduction to visual basis.NET; User interface design; Variables, constants, and calculations; Decisions and conditions; Menus, common dialog boxes, sub procedures, and funtion...
Ký hiệu xếp giá: 005.8R6595
Table of contents: Part I: development techniques: encryption, role-based authorization, code-access security, ASP.NET authentication, securing web applications - Part II: ensuring hack-resistant...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH561H
Cuốn sách này bao gồm các chuyên đề trình bày cách sử dụng cấu trúc kiểm soát lỗi một cách hiệu quả, làm việc với các loại thư mục, tập tin và tập tin cấu hình ứng dụng Windows Forms, App.config. Nội...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH561L
Tập 1 là nền tảng để bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ, kiến trúc và ứng dụng Visual Basic.NET, đây cũng là bước khởi đầu cần thiết cho tất cả kỹ thuật lập trình sau này. Tập này gồm những nội dung chính...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH561L
Tập 2 bắt đầu khai thác sức mạnh lập trình giao diện đồ họa và xử lý hệ thống. Tập này gồm những nội dung chính sau: Mở rộng về ngôn ngữ Visual Basic 2005; hệ thống File và thư mục; hộp thoại Common...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH561L
Tập 3 quyển 1 bao gồm nhứng nội dung chính sau: Làm quen với cơ sở dữ liệu; Ado.Net - bước tiến dài về truy cập dữ liệu; các đối tượng trong cơ sở dữ liệu; sử dụng các đối tượng Ado.Net 2.0; sử dụng...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH561L
Tập 3 gồm những nội dung chính sau: Lập trình cơ sở dữ liệu với Web và ASP.Net 2.0; các nguồn dữ liệu Object, XML, Sitemap và Access; sử dụng các đối tượng nguồn dữ liệu; xử lý dữ liệu với Gridview;...
Ký hiệu xếp giá: 005.133NG527NG
Tập 4 quyển 2 bao gồm những nội dung chính sau: Liên kết dữ liệu; nghiên cứu Report Object Models; tùy biến báo biểu khi đang thực thi (Runtime); hiệu chỉnh tham số và công thức; nguồn dữ liệu động;...
Đang xem: 1112