Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
263 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.5N5765T2016
Nội dung sách trình bày những cách thức và phương pháp xử lý, phân tích và thiết kế thí nghiệm trong công nghệ hóa học và thực phẩm với sự trợ giúp của phần mềm Statgraphics Centurion XVI...
Ký hiệu xếp giá: 519.2Xa-K
Chương 1: Tập hợp và giải tích tổ hợp Chương 2: Sự ngẫu nhiên và xác suất Chương 3: Biến ngẫu nhiên Chương 4: Vectơ ngẫu nhiên Chương 5: Các Định lý giới hạn Chương 6: Mẫu ngẫu nhiên Chương 7: Ước...
Ký hiệu xếp giá: 519.2Xa-K
PHẦN 1: XÁC SUẤT Chương 0: Bổ túc về giải tích tổ hợp Chương 1: Những khái niệm cơ bản về xác suất Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên Chương 4: Hàm của các Đại lượng ngẫu nhiên...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6Xa-K
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6Xa-K
Chương 1: Không gian xác suất Chương 2: Phân phối xác suất Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên Chương 4: Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên Chương 5: Giới hạn của dãy biến ngẫu nhiên Chương 6: Lý thuếyt mẫu...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6Xa-K
PHẦN 1: XÁC SUẤT Chương 0: Bổ túc về giải tích tổ hợp Chương 1: Những khái niệm cơ bản về xác suất Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên Chương 4: Hàm của các Đại lượng ngẫu nhiên...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6Xa-K
Chương 1. Sự kiện ngẫu nhiên và các phép tính xác suất Chương 2. Biến số ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Chương 3. Biến số ngẫu nhiên nhiều chiều. Chương 4. Mẫu thống kê và Ước lượng tham...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6Xa-K
Chương 1: Không gian xác suất Chương 2: Phân phối xác suất Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên Chương 4: Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên Chương 5: Giới hạn của dãy biến ngẫu nhiên Chương 6: Lý thuyết mẫu...
Ký hiệu xếp giá: 519.2Bu-T
Mục lục Phần I: Xác suất thống kê Chương I: Khái niệm xác suất và đại lượng ngẫu nhiên CHương II: Hàm cảu đại lượng ngẫu nhiên và bổ sung một số phân phối Chương III: Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6Xa-K
Chương 1. Giới thiệu tổng quan và các mô tả thống kê. Chương 2. Xác suất. Chương 3. Biến ngẫu nhiên và phân bố xác suất. Chương 4. Lấy mẫu và phân bố...
Đang xem: 106