Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2455 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 301.072D211G
Giới thiệu một số khái niệm và kết quả cơ bản của xác suất: Giải tích tổ hợp, phép thử và biến số, công thức xác suất của tổng và tích hai biến số, dãy phép thử Bernoulli, biến ngẫu nhiên, hàm phân...
Ký hiệu xếp giá: 301.07T1117G
Chủ đề: Xã hội học
Nội dung giáo trình gồm có: khái quát lịch sử hình thành và phát triển xã hội học; một số chuyên ngành xã hội học cụ thể; phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học.
Ký hiệu xếp giá: 301.07T100M
Chủ đề: Xã hội học
Giáo trình này gồm ba phần: khái quát lịch sử hình thành và phát triển xã hội học, một số chuyên ngành xã hội học cụ thể, phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học.
Ký hiệu xếp giá: 301.07L647G
Chủ đề: Xã hội học
Nội dung cuốn sách này gồm có: những kiến thức cơ bản, lý thuyết giới và xã hội học giới, xã hội học giới ở Việt Nam - vấn đề và phương pháp nghiên cứu.
Ký hiệu xếp giá: 301.07T7721N
Chủ đề: Xã hội học
Giáo trình này trình bày về những điều kiện, tiền đề của sự ra đời ngành Xã hội học, lịch sử hình thành và phát triển của khoa học này, những vấn đề cơ bản của xã hội học, xã hội học chuyên ngành và...
Ký hiệu xếp giá: 301T3672n
Chủ đề: Xã hội học
Cuốn sách giới thiệu một số vấn đề xã hội học: quản lý xã hội một cách khoa học; Lối sống xã hội chủ nghĩa; Xã hội học đô thị; Xã hội học gia đình; Xã hội học công nghiệp; Xã hội học nông thôn...
Ký hiệu xếp giá: 310.06Qu-H
Chương 1: Tổng quan về xã hội và quản lý xã hội Chương 2: Chủ thể Quản lý xã hội Chương 3: Các thiết chế cơ bản và vấn đề nhà nước cần quan tâm trong quản lý xã hội Chương 4: Biến đổi xã hội Chương...
Ký hiệu xếp giá: 301.07Xa-H
Bài 1: Khái quát lịch sử hình thành Xã hội học Bài 2: Đối tượng và chức năng của Xã hội học Bài 3: Xã hội học về vị trí, vai trò, địa vị xã hội Bài 4: Xã hội học về cơ cấu xã hội Bài 5: Xã hội học...
Ký hiệu xếp giá: 301.07Xa-H
Chủ đề: Xã hội học
Phần 1: XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG Bài 1: Giới thiệu Xã hội học Bài 2: Lý thuyết Xã hội học Bài 3: Khái niệm cơ bản về xã hội học đại cương Bài 4: Phương pháp nghiên cứu xã hội học Bài 5: Giới thiệu một...
Ký hiệu xếp giá: 711.13Xa-T
Chương 1: Xã hội học và Xã hội học đô thị Chương 2: Dân số và lao động đô thị Chương 3: Xã hội học trong công tác quy hoạch XD và quản lý đô thị Chương 4: Phương pháp điều tra xã hội học
Đang xem: 1933