Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
304 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.01Ki-M
Chương 1: Kinh tế học Vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của DN Chương 2: Cung - Cầu Chương 3: Lý thuyết người tiêu dùng Chương 4: Lý thuyết về hành vi của DN Chương 5: Cạnh tranh và độc quyền...
Ký hiệu xếp giá: 658.401Ph-Ph
Mục Lục Phần I: Phân tích môi trường Phần II: Hình thành chiến lược Phần III: Thực hiện và kiểm tra chiến lược
Ký hiệu xếp giá: 338.5024658T455
Brief Contents: Some Preliminaries; Demand Analysis; Production and Cost Analysis; Profit Maximization in Various Market Structures; Advanced Topics in Managerial Economics.
Ký hiệu xếp giá: 658.409 1Qu-T
Chương 1: Những thách thức trong kinh doanh quốc tế Chương 2: Công ty đa quốc gia Chương 3: Tam giác kinh tế và kinh doanh quốc tế Chương 4: Hệ thống kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế Chương 5: Văn...
Ký hiệu xếp giá: 658.007Đ455T 2008
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Tổng quan về doanh nghiệp; quản trị chiến lược; kế hoạch điều hành sản xuất; quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp; quản trị máy móc thiết bị...
Ký hiệu xếp giá: 335.412H407TH
Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản nhất, hệ thống hóa, khái quát hóa toàn bộ kiến thức trừu tượng, khó hiểu của môn học Kinh tế chính trị Mác-Lênin thành những vấn đề đơn giản, dễ hiểu. Từ...
Ký hiệu xếp giá: 335.412Ki-T
Học phần thứ I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ Học phần thứ II: KINH TẾ CHÍNH TRỊ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Học phần thứ III: NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH
Ký hiệu xếp giá: 335.412Ki-T
KINH TẾ TƯ BÀN CHỦ NGHĨA Chương 1: Đối tượng kinh tế chính trị Mác Lênin Chương 2: Sản xuất hàng hoá Quy luật giá trị và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản Chương 3: Tư bản giá trị thặng dư.. Chương 4:...
Ký hiệu xếp giá: 335.412Ki-T
Chương 1: Kinh tế chính trị Mác Lênin đối tượng phương pháp và chức năng Chương 2: Sản xuất và tái sản xuất xã hội Chương 3: Tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế tiến bộ xã hội Chương 4: Sự ra đời...
Ký hiệu xếp giá: 337K312T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: kinh tế học quốc tế: vai trò và phạm vi nghiên cứu. Phần 1: thương mại quốc tế: lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tế, cân bằng quốc tế với chi phí gia tăng,...
Đang xem: 1537