Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1215 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.029Ph-D
Chương 1: Lược khảo các phương pháp lập dự án đầu tư hiện hành và những ảnh hưởng của các đặc điểm sản xuất XD đối với phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành XD Chương 2: Lập dự...
Đang xem: 756