Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu trong : Quản trị kinh doanh
764 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá:
Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định và đo lường, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết của nhân viên trong các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nội dung chính của bài nghiên cứu là tìm hiểu cơ sở lý thuyết về các vấn đề liên quan đến sự gắn kết của...
Ký hiệu xếp giá:
Nội dung của đề tài gồm 5 chương: Chương 1: Giới thiêu nghiên cứu. Tổng quan về đề tài nghiên cứu bao gồm trình bày lý do, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, ý nghĩa và cấu trúc nghiên cứu. Chương 2: Cơ sở lý thuyêt. Trình bày các khái niệm, cơ sở lý thuyết về hạnh phúc của SV và tình hình nghiên cứu....
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày về bối cảnh lý thuyết và bối cảnh thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, những đóng góp của nghiên cứu. Giới thiệu các khái niệm có liên quan, bao gồm: quản trị nhà trường, năng lực giảng viên, kỳ vọng của sinh viên,...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu. Trình bày những khái niệm chính của các yếu tố liên quan, tóm tắt một số nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài, đưa ra các giả...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu đồng thời trình bày ý nghĩa của nghiên cứu và những điểm mới của luận án. Tổng hợp, hệ thống các lý thuyết nền và các khái niệm nghiên cứu, từ đó nghiên cứu đề xuất mô hình...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu về đề tài nghiên cứu, sự cần thiết của đề tài, lược khảo các công trong nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm xác định khoảng trống của các nghiên cứu trước, mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu, đốii tượng và phạm vi nghiên cứu đồng thời xác định phương pháp nghiên cứu là định...
Ký hiệu xếp giá:
Trong luận văn này tác giả trình bày cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, vài nét khái quát về công ty TNHH Mai Tiến Phát qua đó tác giả phân tích đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực thông qua các chỉ số KPI của công ty từ năm 2018, 2019 và năm 2020. Thông qua các dữ liệu thứ cấp và dữ...
Ký hiệu xếp giá:
Luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực thuộc Sở Y tế Đồng Nai; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.
Ký hiệu xếp giá:
Luận văn được chia thành 5 chương có nội dung như sau: Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu - Trình bày lý do chọn đề tài, xác định mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đóng góp mới của luận văn và kết cấu của luận văn. Chương 2: Cơ...
Ký hiệu xếp giá:
Luận văn đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự gắn kết của người lao động, các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động trong tổ chức. Từ các số liệu thu thập thông qua quá trình điều tra phỏng vấn đã đo lường được các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao...
Đang xem: 1034