Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu trong : Quản trị kinh doanh
802 tài liệu trong bộ sưu tập này
Nội dung của luận án tiến sĩ: Tổng quan nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Thiết kế nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu và thảo luận; Kết luận và hàm ý quản trị.
Nội dung của luận án giới thiệu tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu như: bối cảnh nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, và dự kiến những đóp góp mới về mặt lý luận và thực tiễn. Trình bày cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu về duy trì nhân tài tại các NHTM; quy trình...
Nội dung của luận án giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu: tổng quan về thị trường bán lẻ và doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ ở Việt Nam, lý do chọn đề tài, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, tổng quan các nghiên cứu trước, đóng góp và tính mới...
Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và thực tiễn về sự gắn kết của người lao động với tổ chức. Xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết của người lao động trong các doanh nghiệp may. Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ gắn kết của người lao động trong...
Đề tài nghiên cứu chú trọng vào các mục tiêu như sau: Xác định các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng tại siêu thị MM Mega Market Biên Hòa. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng của khách hàng tại siêu thị MM Mega Market Biên Hòa. Đề xuất một số hàm ý chính sách...
Mục tiêu của đề tài: Làm rõ khái niệm, đặc điểm, quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Phân tích, đánh giá các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nghiên cứu các quy định của pháp luật, tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định về bồi thường thiệt hại để tìm ra những...
Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng về hiệu quả của một số chính sách hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp. Đề tài sẽ làm rõ các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Tìm hiểu thực trạng việc làm và tình hình khởi nghiệp của phụ nữ ở các địa bàn...
Mục tiêu của đề tài: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và thực tiễn về quyết định mua hàng may mặc Việt Nam của người tiêu dùng. Xác định và đánh giá sự tác động của các yếu tố tác động đến quyết định mua hàng may mặc Việt Nam của người tiêu dùng. Đề xuất các hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp may mặc...
Trình bày cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nêu lên thực trạng quản trị nguồn nhân lực trong tại Công ty TNHH Nuplex Resins Việt Nam giai đoạn 2015-2017. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty.
Luận văn gồm 5 chương. Chương 1 trình bày bối cảnh nghiên cứu, tính cấp thiết của đề tài, nền tảng nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu, bố cục chung của đề tài. Chương 2 trình bày...
Đang xem: 2463