Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu trong : Tài chính - Kế toán
757 tài liệu trong bộ sưu tập này
Nghiên cứu được tiến hành thông qua 2 bước: Bước 1: Nghiên cứu định tính bằng xây dựng phát triển hệ thống khái niệm/thang đo và các biến quan sát và hiệu chỉnh biến quan sát phù hợp với thực tế; Bước 2: Nghiên cứu định lượng: Sử dụng hệ số tin cậy Cronbach Alpha để kiểm định mức độ chặt chẽ mà các...
Đối tượng nghiên cứu và khảo sát của luận văn này là hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB)Viện pháp y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai với mục đích là đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống KSNB tại Viện pháp y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai. Trong quá...
Luận văn gồm năm chương nghiên cứu xác định, phân tích và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng tới việc chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Đồng Nai, từ đó đề xuất giải pháp hợp lý với mục đích chính giúp công ty cung cấp dịch vụ kế toán nắm được những vấn đề...
Đối tượng nghiên cứu và khảo sát của đề tài của tác giả là hệ thống KSNB tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai với mục đích nhằm đưa ra các giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện hơn hệ thống KSNB tại đơn vị. Trong quá trình nghiên cứu...
Đề tài sẽ giúp các nhà quản lý của công ty khắc phục được những hạn chế trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Nhằm định hướng cho các nội dung hoàn thiện, luận văn đã nêu ra những phương hướng, yêu cầu, và nguyên tắc cơ bản cần phải tuân thủ khi hoàn thiện hệ thống KSNB...
Trong luận văn này, Tác giả vận dụng cơ sở lý luận về KSNB theo INTOSAI để tìm hiểu thực trạng về KSNB tại Nhà máy, từ đó đánh giá thực trạng những mặt đã đạt được hay những mặt còn hạn chế, tồn tại. Từ những mặt còn hạn chế, tồn tại đó, tác giả mạnh dạn đề xuất những giải pháp, kiến nghị, đề xuất...
Kế toán quản trị là một bộ phận của hệ thống kế toán, là quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp để điều hành, quản lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng là cơ sở để nhà quản trị vạch ra kế hoạch cho tương lai phù hợp với mục tiêu chung của...
Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là kiểm soát nội bộ công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Đồng Nai với đích là đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện kiểm soát nội bộ công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình nghiên cứu,...
Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, bao gồm phương pháp quan sát, phương pháp điều tra, tiếp cận thu thập thông tin, phương pháp tổng hợp, phân tích, đối chiếu với thực tế và chứng minh được có 5 nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB tại các trường THCS...
Nghiên cứu này xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ ở các KBNN huyện tại tỉnh Đồng Nai, đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các Kho bạc Nhà nước huyện tại tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu được tiến hành qua hai giai đoạn là nghiên cứu định...
Đang xem: 2056