Thư viện Lạc Hồng
Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
Tài liệu trong : Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
904 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 338.4791N5767s
Trình bày những khái niệm về du lịch và hướng dẫn viên du lịch, các bước của nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Giới thiệu cách xử lý các tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch, giới thiệu hình thức du lịch văn hóa tâm linh ở Việ Nam hiện nay và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch...
Ký hiệu xếp giá: 711N5768c 2021
Trình bày lý thuyết chung về không gian xanh, hành lang xanh, vành đai xanh. Tổng quan thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn trên thế giới và Việt Nam. Thực trạng không gian xanh, hành lang xanh thành phố tại Việt Nam. Các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc hành lang xanh...
Ký hiệu xếp giá: 627.52T115d
Tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu; phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho các tiểu vùng; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ký hiệu xếp giá: 627.52N5766c 2021
Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về tưới cho cây trồng; khái quát phương pháp thiết kế hệ thống tưới mặt ruộng; giới thiệu tổng quan về kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; lựa chọn kỹ thuật tưới phù hợp; quy trình quản lý vận hành và nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống tưới tiến tiến hợp lý.
Ký hiệu xếp giá: 627.52P574c
Giới thiệu về khái niệm hạn hán, xâm nhập mặn, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nguyên nhân và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn; Các đặc trưng của hạn hán và xâm nhập mặn, đánh giá thiệt hại do xâm nhập mặn và hạn hán gây ra đối với các ngành kinh tế; các giải...
Ký hiệu xếp giá: 628.1028D6317t 2021
Giới thiệu các bước thiết kế, lựa chọn quy mô một số hệ thống/ công trình cấp nước nông thôn quy mô nhỏ, phân tán đảm bảo cung cấp nước sạch có chất lượng đạt tiêu chuẩn cho các vùng dân cư nông thôn.
Ký hiệu xếp giá: 005.133B9321p 2020
Bao gồm các kiến thức cơ bản về Python; biến, số và chuỗi; cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc lặp; cấu trúc dữ liệu; hàm; thao tác với tệp dữ liệu; lập trình hướng đối tượng với Python.
Ký hiệu xếp giá: 005.140711P534g 2020
Tổng quan về phần mềm và các kiến thức về kiểm thử phần mềm: Chiến lược và các giai đoạn kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử hộp trắng và hộp đen, xây dựng Test case, ứng dụng kiểm thử, kiểm thử với Quicktest professional 10.0...
Ký hiệu xếp giá: 004.678M432
Contents: Getting Started: Software and Hardware Needed -- Overview of IoT and IIoT -- Using Machine Learning with IoT and IIoT in Python -- Using Machine Learning and IoT in Telecom, Energy, and Agriculture -- Preparing for the Case Studies -- Configuring IIoT Energy Meter -- Telecom Industry Case...
Ký hiệu xếp giá: 006.37P151
Contents: introduction to computer vision and the Raspberry Pi, preparing the Raspberry Pi for computer vision, introduction to python programming, getting started with computer vision, basics of image processing, colorspaces, transformations, and thresholding, let’s make some noise, high-pas...
Đang xem: 610