Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1737 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 343.07 G434 2023
Trình bày những vấn đề lý luận chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh; doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh; công ty hợp danh; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; những vấn đề chung về phá...
Ký hiệu xếp giá: 340.907 G434 2023
Trình bày tổng quan về tư pháp quốc tế; chủ thể quan hệ pháp luật; xung đột pháp luật; áp dụng pháp luật nước ngoài; thẩm quyền của Toà án quốc gia đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; uỷ thác tư pháp quốc tế; công nhận và cho thi hành bản án, quyết định nước ngoài tại Việt Nam; quan hệ...
Ký hiệu xếp giá: 344.59701 G434 2023
Trình bày khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động Việt Nam; Lịch sử phát triển và nguồn của Luật Lao động Việt Nam; Việc làm và đào tạo nghề; Hợp đồng lao động; Cho thuê lại lao động; Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Tiền lương; An toàn, vệ sinh lao động; Kỷ luật lao động và...
Ký hiệu xếp giá: 336.2009597 T532t 2022
Chủ đề: Thuế
Gồm các biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và ưu đãi WTO 2022: sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP; thuế suất thuế nhập khẩu thông thường; biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng trong phạm vi ASEAN; biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu...
Ký hiệu xếp giá: 344.59701 B6137l 2022
Giới thiệu tổng quan Bộ luật Lao động năm 2019 với những qui định chung và qui định cụ thể về: việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động, hợp đồng lao động, giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề, tiền lương, kỷ luật lao động...
Ký hiệu xếp giá: 346.59702 D6314l 2 2022
Bình luận các bản án được thể hiện quyết định quan điểm cuối cùng của Toà án về vấn đề pháp lý, đối chiếu với băn bản quy phạm pháp luật, quan điểm của các học giả cũng như kinh nghiệm nước ngoài về những vấn đề cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Ký hiệu xếp giá: 346.59702 D6314l 1 2022
Bình luận các bản án được thể hiện quyết định quan điểm cuối cùng của Toà án về vấn đề pháp lý, đối chiếu với băn bản quy phạm pháp luật, quan điểm của các học giả cũng như kinh nghiệm nước ngoài về những vấn đề cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Ký hiệu xếp giá: 346.59702 T871p 2022
Giới thiệu chung về hợp đồng; phạm vi điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về hợp đồng; nguồn và nguyên tắc xung đột pháp luật; giao kết và hiệu lực hợp đồng; hợp đồng vô hiệu; hậu quả hợp đồng vô hiệu; thoả thuận và giải thích các điều khoản của hợp đồng; thực hiện hợp đồng và miễn...
Ký hiệu xếp giá: 339 M2789k 2022
Giới thiệu mười nguyên lý của kinh tế học, thị trường vận hành như thế nào, thị trường và phúc lợi, dữ liệu kinh tế vĩ mô, nền kinh tế thực trong dài hạn, tiền và giá cả trong dài hạn, kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở, biến động kinh tế trong ngắn hạn, sáu tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô.
Ký hiệu xếp giá: 338.5 M2789k 2022
Giới thiệu mười nguyên lý của kinh tế học, thị trường vận hành như thế nào, thị trường và phúc lợi, kinh tế học của khu vực công, hành vi của doanh nghiệp và tổ chức ngành, kinh tế học về thị trường lao động và các chủ đề nghiên cứu nâng cao.
Đang xem: 2133