Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1792 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 343.07 G434 2023
Trình bày những vấn đề lý luận chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh; doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh; công ty hợp danh; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; những vấn đề chung về phá...
Ký hiệu xếp giá: 340.907 G434 2023
Trình bày tổng quan về tư pháp quốc tế; chủ thể quan hệ pháp luật; xung đột pháp luật; áp dụng pháp luật nước ngoài; thẩm quyền của Toà án quốc gia đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; uỷ thác tư pháp quốc tế; công nhận và cho thi hành bản án, quyết định nước ngoài tại Việt Nam; quan hệ...
Ký hiệu xếp giá: 344.59701 G434 2023
Trình bày khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động Việt Nam; Lịch sử phát triển và nguồn của Luật Lao động Việt Nam; Việc làm và đào tạo nghề; Hợp đồng lao động; Cho thuê lại lao động; Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Tiền lương; An toàn, vệ sinh lao động; Kỷ luật lao động và...
Ký hiệu xếp giá: 332.02401 R655k 2023
Giới thiệu 9 phương pháp cốt lõi để đạt được tự do tài chính cá nhân, đề cao tính ứng dụng đối với mỗi hoàn cảnh khác biệt nhằm giúp các cá nhân thực hiện độc lập tài chính để tận hưởng cuộc sống theo đúng cách mình mong muốn: Tiết kiệm đúng cách, chi tiêu hiệu quả, đầu tư thông minh, tự chủ tài...
Ký hiệu xếp giá: 340.071 L5544p 2023
Trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật; Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam; Luật hiến pháp Việt Nam; Luật hành chính Việt Nam;...
Ký hiệu xếp giá: 344.597046 P534t 2023
Tổng quan về môi trường và Luật Môi trường; pháp luật về đánh giá môi trường; pháp luật về quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; pháp luật về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hoá; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh...
Ký hiệu xếp giá: 330.0285 T7721k
Giới thiệu tổng quan về kinh tế số và kinh doanh số; thay đổi quản trị doanh nghiệp trong thời đại số; nguồn nhân lực trong nền kinh tế số; ảnh hưởng của internet đến doanh nghiệp trong nền kinh tế số; nghiên cứu trường hợp cho công ty FPT và Google.
Ký hiệu xếp giá: 336.2009597 T532t 2022
Chủ đề: Thuế
Gồm các biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và ưu đãi WTO 2022: sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP; thuế suất thuế nhập khẩu thông thường; biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng trong phạm vi ASEAN; biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu...
Ký hiệu xếp giá: 344.59701 B6137l 2022
Giới thiệu tổng quan Bộ luật Lao động năm 2019 với những qui định chung và qui định cụ thể về: việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động, hợp đồng lao động, giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề, tiền lương, kỷ luật lao động...
Ký hiệu xếp giá: 346.59702 D6314l 2 2022
Bình luận các bản án được thể hiện quyết định quan điểm cuối cùng của Toà án về vấn đề pháp lý, đối chiếu với băn bản quy phạm pháp luật, quan điểm của các học giả cũng như kinh nghiệm nước ngoài về những vấn đề cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Đang xem: 9434