Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
805 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 540.307 N5765h 2018
Giáo trình gồm có 8 chương: giới thiệu chung về môn học hóa lý; khí lý tưởng - khí thật; nguyên lý thứ nhất nhiệt động học và ứng dụng trong hóa học; nguyên lý II và III của nhiệt động hóa học - chiều hướng và giới hạn của quá trình; cân bằng hóa học; lý thuyết cân bằng pha; cân bằng dung dịch -...
Ký hiệu xếp giá: 546 N5765h 2016
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Sách trình bày những kiến thức về tính chất của các nguyên tố vô cơ và những ứng dụng cùng với những hình ảnh minh họa của một số nguyên tố thường xuất hiện trong Y Dược.
Ký hiệu xếp giá: 546.078 T422 2016
Nội dung sách gồm có: nội quy phòng thí nghiệm, các quy định về an toàn trong phòng thí nghiệm, các kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm, các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIA, IVA, VA, các nguyên tố phân nhóm VIA, VIIA, các nguyên tố nhóm IB, IIB.
Ký hiệu xếp giá: 519.5 N5765T2016
Nội dung sách trình bày những cách thức và phương pháp xử lý, phân tích và thiết kế thí nghiệm trong công nghệ hóa học và thực phẩm với sự trợ giúp của phần mềm Statgraphics Centurion XVI (Statgraphics plus).
Ký hiệu xếp giá: 579 M2172V2016
Chủ đề: Vi sinh vật
Nội dung sách gồm có: đại cương về công nghệ sinh học, vi sinh vật, quá trình trao đổi chất trong hệ thống sinh học, các địa phân tử sinh học, di truyền học vi sinh vật, enzyme, công nghệ nuôi cấy mô, công nghệ nuôi cấy tế bào trần, nuôi cấy tế bào đơn để thu nhận sản, tuyển chọn, nâng cao chất...
Ký hiệu xếp giá: 543 T7721 1 2016
Cuốn sách trình bày các vấn đề liên quan trực tiếp đến các phương pháp phân tích hóa học và phân tích dụng cụ: các cách biểu thị nồng độ dung dịch, bốn loại cân bằng hóa học, xử lý thống kê dữ liệu và trình bày kết quả. Giới thiệu 5 phương pháp phân tích hóa học định lượng: 4 phương pháp chuẩn độ...
Ký hiệu xếp giá: 531.076 D6313b 2 2016
Sách gồm 8 chương đề cập đến những vấn đề: phương trình vi phân chuyển động của chất điểm; các định lý tổng quát của động lực học; cân bằng của cơ hệ không tự do; phương pháp tĩnh hình học - động lực, phương trình chuyển động của hệ cơ; động lực học vật rắn; động lực học của chuyển động tương đối;...
Ký hiệu xếp giá: 543 T7721 2 2016
Hóa phân tích tập 2 với hai mục tiêu học tập cụ thể: 1) Giải thích được nguyên tắc, cấu tạo của thiết bị và ứng dụng của ba nhóm kỹ thuật phân tích: quang phổ và khối phổ (UV-VIS, IR, AAS..., MS); Điện hóa (đo thế, von-ampe); Chia tách (GC, HPLC, SFC, TLC và CE); 2) Trình bày được nguyên tắc kỹ...
Ký hiệu xếp giá: 547.2 T665 2 2016
Cuốn sách Tổng hợp hữu cơ - tập 2 gồm 4 chương. Trình bày các phương pháp bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ và các phương pháp tổng hợp mới như: các phản ứng ghép cặp trong tổng hợp hữu cơ; các phản ứng C-H functionalization; phản ứng oxy hóa sử dụng tác nhân TBHP và ứng dụng trong tổng hợp...
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 3 2016
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 3 (từ chương 26 đến chương 34) này giới thiệu về: Các phân tử sinh học: carbohydrate, amino acid, peptid và protein, lipid, acid nucleic; Hóa học hữu cơ của con đường trao đổi chất; Orbital và hóa học hữu cơ: các phản ứng Pericyclic;...
Đang xem: 1175