Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
Tài liệu trong : Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
2726 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 657.48G434
Những nội dung trình bày trong sách là những nội dung cơ bản nhất của môn học kế toán tài chính, bao gồm: tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định; kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở...
Ký hiệu xếp giá: 624.0289G434
Nội dung giáo trình gồm 4 phần: nhập môn, vệ sinh lao động trong xây dựng, kỹ thuật an toàn trong xây dựng, phòng cháy và chữa cháy trong xây dựng.
Ký hiệu xếp giá: 658.401K241
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm: lợi ích, nội dung, quá trình lập kế hoạch kinh doanh, các kế hoạch bộ phận cần thiết trong kế hoạch kinh doanh, các công cụ cho việc lập kế hoạch kinh doanh. Phần cuối sách có một số bài tập phân tích tình huống.
Ký hiệu xếp giá: 697.92N5764G
Chủ đề: Thông gió
Nội dung tài liệu gồm 5 chương và phần phụ lục là các tài liệu tra cứu nằm trong nội dung các chương. Nội dung cụ thể là: khái niệm chung, tính toán nhiệt thừa bên trong công trình, các thiết bị trong hệ thống thông gió, thông gió tự nhiên.
Ký hiệu xếp giá: 690.029L437L
Cuốn sách giới thiệu các kiến thức lý thuyết và những ví dụ thực hành về một số lĩnh vực chuyên sâu trong lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể là: tổng quan về dự án và quản lý dự án, các mô hình quản lý dự án thông dụng trong xây dựng, lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án, quản...
Ký hiệu xếp giá: 657H1115H
Chủ đề: Kế toán
Nội dung sách gồm 2 phần: phần 1 là hướng dẫn một số điểm khác và mới của thông tư 200/2014/TT-BTC so với QĐ 15/2006/QĐ-BTC; phần 2 là 128 sơ đồ kế toán theo thoogn tư 200/2014/TT-BTC.
Ký hiệu xếp giá: 658.8L9759M
Chủ đề: Marketing
Sách gồm 8 chương, từ những vấn đề chung nhất của Marketing cho đến cách thức thực hành ứng dụng trong thực tế. Mỗi chương được trình bày theo kết cấu giống nhau gồm các phần chính như: mục tiêu, nội dung, tóm lược, câu hỏi ôn tập và tình huống thực hành Marketing.
Ký hiệu xếp giá: 657C5141.2.2015
Chủ đề: Kế toán
Quyển sách này giới thiệu và hướng dẫn lập cách lập báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán. Sách biên tập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Phụ lục gồm...
Ký hiệu xếp giá: 657C5141.1.2015
Chủ đề: Kế toán
Quyển sách này trình bày bộ hệ thống tài khoản kế toán, các quy định và phương pháp kế toán từng tài khoản. Sách biên tập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Phụ lục...
Ký hiệu xếp giá: 657.48G434.2
Quyển này gồm 8 chương: kế toán các giao dịch ngoại tệ; kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ; kế toán hoạt động xây lắp; kế toán đầu tư xây dựng cơ bản; kế toán bất động sản đầu tư; kế toán thuê tài sản; kế toán nợ vay và dự phòng phải trả; kế toán công ty cổ phần. Mỗi chương trình bày...