Thư viện Lạc Hồng
Đông phương học - Việt Nam học
Tài liệu trong : Đông phương học - Việt Nam học
9 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá:
Trên cơ sở đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên, nhận định được thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức ảnh hưởng tới quá trình hình thành và mở rộng phát triển du lịch tại tỉnh Phú Yên, đề tài đưa ra những chiến lược, giải pháp và kiến nghị về quá trình mở...
Ký hiệu xếp giá:
Đề tài nghiên cứu về các di tích lịch sử văn hóa là một đề tài vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là giới thiệu về hệ thống đình trong tổng thể tài nguyên du lịch của tỉnh Đồng Nai. Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả đã tìm ra những điểm tương đồng và những điểm khác biệt trong văn...
Ký hiệu xếp giá:
Nội dung báo cáo gồm có: Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng định hướng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài trong ngành Việt Nam học của Trường Đại học Lạc Hồng; Định hướng đào tạo dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại ngành Việt Nam học của Đại học Lạc Hồng.
Ký hiệu xếp giá:
Qua quá trình nghiên cứu người viết nhận thấy chợ nổi Cái Răng là một trong những chợ có nhiều lợi thế và là một trong những chợ vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của con người và vùng đất Cửu Long.Vì vậy, người viết hướng chợ nổi Cái Răng phát triển du lịch gắn liền với việc duy trì nét...
Ký hiệu xếp giá:
Trên cơ sở sử dụng phương pháp liên ngành,tiếp thu kết quả một số công trình nghiên cứu đi trước như sử học, dân tộc học, văn hóa học cùng các phương pháp cụ thể như thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp… tác giả muốn nghiên cứu một cách cụ thể và rõ nét sự ảnh hưởng của Công giáo trong đời sống...
Ký hiệu xếp giá:
Đề tài “ Phát triển du lịch sinh thái hồ Lắk thực trạng và giải pháp”. Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch hiện tại của khu du lịch sinh thái (DLST) hồ Lắk và đề xuất các giải phải pháp phát triển DLST cho ngành du lịch còn non trẻ của Đắk Lắk.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81DP10THAO
Báo cáo này bao gồm các nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu chung về từ tượng thanh trong tiếng Việt và tiếng Nhật; Chương 2: Từ tượng thanh mô phỏng thanh âm một số động vật gần gũi với con người trong tiếng Việt và tiếng Nhật; Chương 3: So sánh từ tượng thanh mô phỏng thanh âm một số động vật gần...
Ký hiệu xếp giá: 306.440 959 7GV11CHI
Nội dung báo cáo này gồm: Đặc trưng văn hóa thể hiện qua các danh từ chung và thành tố chung của địa danh; Đặc trưng văn hóa dân tộc trong địa danh thông qua nguồn gốc ngôn ngữ; Sự thể hiện các dạng tồn tại của văn hóa trong địa danh; Sự thể hiện các phương diện văn hóa trong địa danh ở Đồng Nai.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81GV11_OANH
Bài báo cáo này trình bày các vấn đề: đặt vấn đề; khái quát về từ ngữ xưng hô trong tiếng việt; đặc điểm của từ ngữ xưng hô trong tiếng việt; sự đa dạng của từ ngữ xưng hô trong tiếng việt; các dùng từ ngữ xưng hô trong gia tộc thân thuộc, ngoài xã hội; kết luận.
Đang xem: 789