Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2127 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.276 NET
Chương 1: Dẫn nhập 1. Tạo một khung sườn ứng dụng Windows 2. Tạo trình đơn chính của ứng dụng 3. Bổ sung dự án vào dự án chính 4. Thêm một lớp mới vào dự án 5. Thiết kế giao diện UI 6. Mô hình sử...
Ký hiệu xếp giá: 005.276 NET
Chương 5: Làm việc với các ứng dụng Console Chương 6: Tương tác với Hệ điều hành Chương 7: Làm việc với .NET Framework Chương 8: .NET Framework cao cấp Chương 9: GDI+ Chương 10: Xây dựng những ứng...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 PH104H
Nội dung sách gồm có: kiểu dữ liệu cursor, transaction, dịch vụ full-text search trong SQL server 2005, kỹ thuật synonym trong SQL server 2005, phân quyền người sử dụng, thủ tục nội tại hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 PH104H
Sách cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu thực tế và sử dụng phát biểu SQL dạng DDL để định nghĩa cơ sở dữ liệu, DML dùng để thao tác dữ liệu với chức...
Ký hiệu xếp giá: 005.756 T2383
Brief contents: SQL concepts; relational database development; SQL Queries; Data security; SQL and programming; SQL and XML; database tuning overview.
Ký hiệu xếp giá: 005.133 M67824
Brief contents: introduction; general principles; formatting conventions; naming conventions; documentation conventions; programming principles; programming conventions; packaging conventions.
Ký hiệu xếp giá: 005.62 NG527TR
Cuốn sách này bao gồm cả phần khái niệm và mã lệnh. Sách tình bày các khái niệm cơ bản để xây dựng ứng dụng với JavaScript, tìm hiểu các ý tưởng ẩn bên trong mã kịch bản dựa trên DOM. Nôi dung chính...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 T550H
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: các điểm cơ bản về ứng dụng web, các điểm cơ bản về ứng dụng ASP.NET, mô hình kết xuất trang, các control được kết xuất tùy ý, các control phức hợp,...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 Ng-t
Chương 1: Làm quen với JavaScript Chương 2: Bắt đầu với JavaScript Chương 3: Bản chất của ngôn ngữ Chương 4: Các khái niệm cơ bản về ảnh Chương 5: Thú vị hơn với các ảnh Chương 6: Xử lý các khung...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 NG527N
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: làm quen với C++; các bộ tạo, bộ hủy và toán tử gán; quản lý tài nguyên; thiết kế và khai báo; các phần thực thi; sự thừa kế và thiết kế hướng đối...
Đang xem: 212