Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
656 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.412 071PH104QU
Cuốn sách này bao gồm 19 chương được biên soạn mạch lạc thể hiện những nội dung cơ bản học thuyết kinh tế của Mác. Đặc biệt, việc hệ thống lại nội dung và các câu hỏi ôn tập sẽ giúp bạn đọc nắm vững...
Ký hiệu xếp giá: 657.0285D182h 2020
Giới thiệu tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán trên Excel; hướng dẫn thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính theo hình thức "nhật ký chung", "nhật ký sổ cái", và hình thức "chứng từ ghi sổ"; thực...
Ký hiệu xếp giá: 005.432NG527N
Nội dung cuốn sách này gồm có: giới thiệu SQL Server 2005 Express Edition, phát triển các ứng dụng cơ sở dữ liệu phong phú với SQL Server Express, cài đặt và triển khai, phát triển các ứng dụng nhiều...
Ký hiệu xếp giá: 658.15B847
Brief table of contents: Managerial accounting and the business envirement; An introduction to managerial accounting and cost concepts; Systems design: job-order costing; Systems design:...
Ký hiệu xếp giá: 658.15F666
Brief Contents: Managerial Accounting and the Business Environment; An Introduction to Managerial Accounting and Cost Concepts; Systems Design: Job-Order Costing, Activity-Based Costing, Process...
Ký hiệu xếp giá: 658.1511K241t 2020
Trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, đánh giá chất...
Ký hiệu xếp giá: 658.1511K241.2015
Sách trình bày những vần đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mỗi quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, đánh giá...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1H531L 2012
Sách trình bày những vần đề chung về kế toán quản trị, phân loại chi phí, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dự toán ngân sách hoạt động hằng năm, phân tích biến động chi phí sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1PH104V 2011
Cuốn sách trình bày tổng quan về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phương pháp tính chi phí theo công việc; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; hệ thống dự toán ngân...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1PH104V 2010
Cuốn sách trình bày những nội dung sau: tổng quan về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phương pháp tính chi phí theo công việc; phương pháp tính chi phí theo công việc; mối quan hệ chi...
Đang xem: 630