Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
633 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1 PH104V 2011
Cuốn sách trình bày tổng quan về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phương pháp tính chi phí theo công việc; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; hệ thống dự toán ngân...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1 PH104V 2010
Cuốn sách trình bày những nội dung sau: tổng quan về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phương pháp tính chi phí theo công việc; phương pháp tính chi phí theo công việc; mối quan hệ chi...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1 K250T 2009
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán ngân sách; phân bổ chi phí của...
Ký hiệu xếp giá: 657.4 Ke-T
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị Chương 2: Khái niệm và phân loại chi phí Chương 3: Các hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm Chương 4: Dự toán ngân sách Chương 5: Phân...
Ký hiệu xếp giá: 657.4 Ke-T
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí Chương 3: Các hệ thống tính giá thành sản phẩm Chương 4: Phân tích Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1 NG527V
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: tổng quan kế toán tài chính cơ bản, hiểu các báo cáo tài chính, phân tích và diễn giải các bảng báo cáo tài chính, phân tích các tỷ số tài chính.
Ký hiệu xếp giá: 657.4 Ke-D
Chương 1: Khái quát về kế toán quản trị Chương 2: Khái niệm và phân loại chi phí Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí Chương 4: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận Chương 5: Phân bổ...
Ký hiệu xếp giá: 657.4 Ke-D
Chương 1: Khái quát về kế toán quản trị Chương 2: Khái niệm và phân loại chi phí Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí Chương 4: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận Chương 5: Phân bổ...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1 H531L 2009
Cuốn sách bao gồm các nội dung: những vấn đề chung về kế toán quản trị; nhận diện chi phí và xác định giá thành sản phẩm; dự báo, kiểm soát chi phí và đánh giá trách nhiệm; các thông tin cần thiết...
Ký hiệu xếp giá: 658.1511 P535K3
Cuốn sách này cung cấp các kiến thức cơ bản nhất để thu nhập, xử lý, thể hiện các thông tin... phục vụ cho việc tổ chức, điều hành, kiểm soát và đưa ra các quyết định quản trị; cCung cấp những nội...
Đang xem: 1552