Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1265 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2 W1459g
Contents: pre-intermediate; intermediate; advanced.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 E139g
Contents: Sentence and Text; Verb Forms; Infinitive, Gerund, and participle; The noun phrase; Adjectives, adverbs, and prepositions.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71 G745
Essential grammar reference and practice for anyone using English in a business context. Grammar for Business is a must-have for intermediate business students and anyone using English in the...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 U721g
Contents: Guidelines: grammar; practice; activities; in the classroom. Activities: adjectives; adverbs; articles, definite and indefinite; both...and, either...or, neither...nor; comparison of...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 W1788g
Contents: Nouns and adjectives; Verbs; Conditionals; Modals; Gerunds and infinitives; Reported speech; Sentence structure.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 W1788g 2001
Contents: Nouns and adjectives; Verbs; Conditionals; Modals; Gerunds and infinitives; Reported speech; Sentence structure.
Ký hiệu xếp giá: 425.076 G745
Cuốn sách này cung cấp cho học viên các giải thích đầy đủ nhất về tất cả các vấn đề ngữ pháp chính của tiếng Anh cùng các bài tập thực hành ứng dụng.
Ký hiệu xếp giá: 425 L655H
Sách ngữ pháp tiếng Anh soạn theo 3 cấp độ kiến thức và thực hành từ sơ cấp, trung cấp tới cao cấp. Mỗi cấp độ gồm 20 đơn vị bài học. Mỗi đơn vị đều có phần giải thích và bài tập. Mỗi điểm nhữ pháp...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B8759
Contents: types of structure and written expression questions: nouns; pronouns; parts of a sentence; verbs; prepositions; articles; noun clauses; adjective clauses; adverb clause; prepositional...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B6423i
Contents: Expressing the Present: the Simple Present, the Present Continuous, and Stative Verbs; Adverbs of Frequency, There Is and There Are, and Imperatives; Expressing the Past Time: the Simple...
Đang xem: 3029