Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1219 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34 G4756
Contents: The whole world is your classroom; Change and choice; This is who I am; Health: getting the most out of life; When sultures meet; What do you mean, throught and communication; Making...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 F811t
Contents: Small talk-not deep, but important; High-tech communication- a curse or a blessing; Humor-can laughter be the best medicine; academic dishonesty-how common is cheating; Exploring American...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về speaking để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm 4 phần: indepent speaking; integrated speaking; actual test;...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 T641
TOEFL iBT activator: speaking: beginning là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về speaking, để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm 4 phần: basic speaking;...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về speaking để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm 4 phần: indepent speaking; integrated speaking I; integrated...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 M6364
Quyển sách trình bày những nội dung chính sau: giải thích từng kiểu câu hỏi trong 6 câu hỏi môn nói TOEFL iBT thế hệ mới, giới thiệu nhiều cách luyện câu và những cách diễn đạt cần thiết đối với...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 C948
Nội dung sách gồm có: giới thiệu về đề thi năng lực nói TOEFL-iBT (cấu trúc đề thi, bài luyện tập, cách tính điểm), cách trả lời bài thi độc lập trong TOEFL-iBT, cách trả lời bài thi kết hợp trong...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 T655
Sách gồm các phần: What’s on the M.E.N.U?; Starters – 7 Loại nguyên liệu để nấu món Speaking; Main Dishes – Từ luyện tập phát âm đến nói liên tục trong 1 phút; Desserts – Actual Tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 B1671t
In this book, these are pairs of words/sentences which differ by only one sound, e.g. Have you got a pen/Have you got a pan? These sometimes help students to hear and the pronounce sounds that are...
Ký hiệu xếp giá: 428.24071 U721
Vocabulary Activities provides a wealth of ideas for introducing, presenting, expanding, exploring and practising vocabulary. These teacher-friendly activities are clearly written and wide-ranging,...
Đang xem: 5349