Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
301 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.17 TR312QU
Nội dung của quyển sách bao gồm: Marketing trong kinh doanh ngân hàng, khách hàng của ngân hàng, chiến lược marketing của ngân hàng, nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường, quản lý và phát triển...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 M100QU
Chủ đề: Marketing
Quyển sách này bao gồm các nội dung chính sau: tổng quan marketing quốc tế, môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới, phương thức thâm nhập thị trường thế giới, chiến lược sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 M3457
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan marketing quốc tế; Môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới; Phương thức thâm nhập thị trường thế giới; Chiến lược sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.848 Mar
Mục lục Chương I: Marketing qucố tế CHương II: Nghiên cứu qucố tế về thị tur7ờng Chương III: Lựa chọn thị trường nước ngoài CHương IV: Những cách thức káhc nhau để hiện diện ở nước ngoài Chương V:...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Phần I: Giá trị của thất bại Phần II: Thất bại trong hoạch định marketing Phần III: Công cụ marketing
Ký hiệu xếp giá: 658.83 A7889
Marketing theo dữ liệu lớn cung cấp lộ trình chiến lược cho những nhà điều hành muốn xua tan sự hỗn loạn và bắt đầu tạo ra lợi thế cạnh tranh và mức tăng trưởng hàng đầu. Các biện pháp giải quyết...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 W538m
Hướng dẫn từng bước thiết lập và thực hiện kế hoạch marketing; phân tích tình huống - đánh giá marketing; mục tiêu; chiến lược và kế hoạch hành động; kế hoạch phân phối; kế hoạch quảng cáo và quảng...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 M3457t 2019
Chỉ dẫn những xu hướng và gợi ý liên quan đến tiếp thị truyền thông mạng xã hội, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tận dụng các tiềm năng để cải tổ doanh nghiệp từ bên trong và kết nối sâu sắc hơn...
Ký hiệu xếp giá: 658.848 Đ450H
Nội dung của cuốn sách này bao gồm: marketing và doanh nghiệp, marketing xuất nhập khẩu, nghiên cứu marketing, bài học thực tiễn về marketing và thuật ngữ marketing.
Ký hiệu xếp giá: 658.8 A735
Chủ đề: Marketing
The new edition is an even more effective text than its predecessors: it is complete, easy to manage, and explains how marketing affects the big picture in business and influences specific company...
Đang xem: 5354