Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2768 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 540W7249c 2003
Chủ đề: Chemistry; Hóa học
This book includes: part one: understanding matter: Scientific mehtod and chemistry; Data and how to study it; Properties of matter; Elements, symbols, and the periodic table; part two: chemical...
Ký hiệu xếp giá: 540S5822c 2009
Chủ đề: Chemistry; Hóa học
Contents: Keys to the study of chemistry; The components of matter; Stoichiometry of formulas and equations; The major classes of chemical reactions; Gases and the kinetic-molecular theory;...
Ký hiệu xếp giá: 540S5822c
Chủ đề: Chemistry; Hóa học
Contents: Keys to the study of chemistry; The components of matter; Stoichiometry of formulas and equations; The major classes of chemical reactions; Gases and the kinetic-molecular theory;...
Ký hiệu xếp giá: 547.2Ch-C
Chương 1: Những vấn đề chung về chiết và phân chia bằng dung môi hữu cơ Chương 2: Chiết tách các hợp chất nội phức Chương 3: Chiết tách phức chứa bão hòa phối trí và tích điện Chương 4: Các...
Ký hiệu xếp giá: 418Ch-N
Phần I : Chuẩn hóa và phong cách ngôn ngữ dưới một cách nhìn của tâm lý - ngôn ngữ học. Những con đường làm giàu từ vựng tiếng Việt. Chuẩn hóa tiếng Việt. Ngôn ngữ thông tin đại chúng - ngôn ngữ...
Ký hiệu xếp giá: 674.14Ho-T
Mục lục Chương I: Cấu tạo- thành phần hóa học và tính chất của gỗ Chương II: Khái niệm cơ bản về cacbohydrat Chương III: cấu tạo phân tử, hình thái cấu trúc và dung dịch xenluloza Chương IV Phản ứng...
Ký hiệu xếp giá: 547.001Cơ-C
Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ Chương 2: Hyđrocacbon no Chương 3: Hyđrocacbon không no Chương 4: Hyđrocacbon thơm Chương 5: Nguồn Hyđrocacbon trong thiên nhiên
Ký hiệu xếp giá: 547.001Co-C
Chương 1: Cấu trúc và phản ứng của hợp chất hữu cơ Chương 2: Ankan Chương 3: Hyđrocacbon Alixyclic Chương 4: Anken Chương 5: Anlyn Chương 6: Ankadien Chương 7: Aren
Ký hiệu xếp giá: 547.001Cơ-C
Chương I: Cấu trúc và phẩn ứng của hợp chất hữu cơ Chương II: Ankan Chương III: Hidrocacbon alixylic Chương IV: ANken CHương V: ANkyn CHương VI: ANkadien Chương VII: Aren
Ký hiệu xếp giá: 547.001Cơ-C
Chương 6: Dẫn xuất Halogen của Hyđrocacbon và hợp chất cơ nguyên tố Chương 7: Ancol - Phenol - Ete Chương 8: Andehit và Xeton Chương 9: Axit Cacbonxylic - Dẫn xuất cảu Axit - Lipit
Đang xem: 895