Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
612 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 531.1 Co-N
Chương 1: Động học chất điểm Chương 2: Động lực học chất điểm Chương 3: Các định luật bảo toàn trong cơ học Chương 4: Cơ học tương đối tính Chương 5: Cơ học vật rắn Chương 6: Các dao động cơ học...
Ký hiệu xếp giá: 532 C460H
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Các tính chất vật lý của chất lỏng và khí; Sự cân bằng của chất lỏng và khí; Động học chất lỏng; động lực học chất lỏng không nhớt, không nén được -...
Ký hiệu xếp giá: 620.1 Cơ-Đ
Chương 1: Nguồn gốc và thành phần của đất Chương 2: Phân loại đất theo mục đích XD Chương 3: Các tính chất vật lý cơ bản của đất Chương 4: Sự phân bố và tác động của nước trong đất Chương 5: Thấm của...
Ký hiệu xếp giá: 531 Cơ-T
Phần 1: Tĩnh học Phần 2: Động học Phần 3: Động lực học
Ký hiệu xếp giá: 530 Cơ-H
Chương 1: Các khái niệm chung của môn học Chương 2: Lý thuyết về hiệu ứng suất Chương 3: Lý thuyết về Chuyển vị và Biến dạng Chương 4: Hệ phương trình cơ bản và các mô hình liên tục Chương 5: Lý...
Ký hiệu xếp giá: 620.106 Ng-Tr
Chương 1: Nguyên lý thuỷ lực 1. Những vấn đề cơ bản của áp suất 2. Sự lưu động 3. Các thành phần cơ bản của hệ thống thuỷ lực 4. Những ưu điểm của hệ thống thuỷ lực Chương 2: Bình chứa dầu và phụ...
Ký hiệu xếp giá: 531.382 Ly-H
PHẦN I:HỆ THỨC CƠ SỞ CỦA CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG BIẾN DẠNG Chương 1: Khái niệm về Tenxơ Chương 2: Trạng thái biến dạng Chương 3: Trạng thái ứng suất Chương 4: Các định luật cơ bản trong cơ học môi trường...
Ký hiệu xếp giá: 531.382 Đa-D
Chương 1: Lý thuyết ứng suất Chương 2: Lý thuyết biến dạng Chương 3: Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng Chương 4: Đường lối chung giải bài toán lý thuyết đàn hồi Chương 5: Bài toán phẳng trong toạ...
Ký hiệu xếp giá: 531.38 Đa-C
Mục lục Chương I: Tóm tắt lý thuyết ứng dụng suất và biến dạng CHương II: Các lý thuyết dẻo CHương III: Các bài toán đơn giản nhất của lý thuyết dẻo Chương IV: Trạng thái đàn dẻo của các chi tiết...
Đang xem: 806