Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
178 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 363.7KH401H
Nội dung quyển sách này bao gồm: các vấn đề chung về khoa học môi trường, các thành phần cơ bản của môi trường, hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên lý sinh thái học vào môi trường, các kiểu chính...
Ký hiệu xếp giá: 001.3K457
Trình bày những vấn đề khoa học trong đó có các khía cạnh nhân văn và những vấn đề nhân văn được xem xét trên cơ sở những khám phá khoa học hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 602.9Vu-T
Mục lục Học tập và làm việc trong tương lai - vải vóc và may mặc trong tương lai - Thức ăn trong tương lai _ Nhà ở trong tương lai - Giao thông trong tương lai - Trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21, khoa...
Ký hiệu xếp giá: 620.269 02Ng-C
Chương I: Dao động cưỡng bức của hệ tuyến tính có một và hai bậc tự do Chương II: Dao động dọc và xoắn của thanh thẳng đàn hội đồng chất Chương III: Cơ sở tính toán hạ chìm các kết cấu vào đất bằng...
Ký hiệu xếp giá: 428.34L887l 1
Contents: first day; all about you; at the internet cafe; let's go; what time is it; describing yourself; how will i know you; what's on TV; planning your day; free time; let's eat; at home; sunny or...
Ký hiệu xếp giá: 428.34L887l 3
Contents: Party Talk; Weekend at Home; You Haven't Changed a Bit; Pen Pals and Keypals; Let's Get Sometime to Eat; Let's Party; Sightseeing; You're the One for Me; Traveling Online; Checking In; When...
Ký hiệu xếp giá: 428.34L887l 1
Contents: Firts day; All about you; At the Internet Cafe'; Let's go; What time is it; Describing Yourself; How will I know You; What's on TV; Planning Your day; Free time; Let's eat; At home; Sunny...
Ký hiệu xếp giá: 428.34L887l 2
Contents: Born Lucky; Around the world; Happy birthday; How are you feeling; At the mall; At the Movies; Dining out; What are you wearing; Traffic jam; On the Weekend; Room Service; Getting away; The...
Ký hiệu xếp giá: 428.34L887le 1
Contents: Firts day; All about you; At the Internet Cafe'; Let's go; What time is it; Describing Yourself; How will I know You; What's on TV; Planning Your day; Free time; Let's eat; At home; Sunny...
Ký hiệu xếp giá: 428.34L887le 2
Contents: Born Lucky; Around the world; Happy birthday; How are you feeling; At the mall; At the Movies; Dining out; What are you wearing; Traffic jam; On the Weekend; Room Service; Getting away; The...
Đang xem: 1329