Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3483 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 158.302 090 4Nh-M
Phần I : 1. Điểm qua lịch sử của tâm lý học xã hội. 2. Đối tượng và nhiệm vụ của tâm lý học xã hội Mácxít phần II : 3. Quan niệm về con người và lý thuyết về cá nhân. 4. Xã hội và cá nhân. 5. ...
Ký hiệu xếp giá: 301.07T7721N
Chủ đề: Xã hội học
Giáo trình này trình bày về những điều kiện, tiền đề của sự ra đời ngành Xã hội học, lịch sử hình thành và phát triển của khoa học này, những vấn đề cơ bản của xã hội học, xã hội học chuyên ngành và...
Ký hiệu xếp giá: 301T3672n
Chủ đề: Xã hội học
Cuốn sách giới thiệu một số vấn đề xã hội học: quản lý xã hội một cách khoa học; Lối sống xã hội chủ nghĩa; Xã hội học đô thị; Xã hội học gia đình; Xã hội học công nghiệp; Xã hội học nông thôn...
Ký hiệu xếp giá: 310.06Qu-H
Chương 1: Tổng quan về xã hội và quản lý xã hội Chương 2: Chủ thể Quản lý xã hội Chương 3: Các thiết chế cơ bản và vấn đề nhà nước cần quan tâm trong quản lý xã hội Chương 4: Biến đổi xã hội Chương...
Ký hiệu xếp giá: 306.44S762s
Contents: the social study of language; the ethnography of speaking and the structure of conversation; locating variation in speech; styles, gender, and social class; bilinguals and bilingualism;...
Ký hiệu xếp giá: 301.07Xa-H
Bài 1: Khái quát lịch sử hình thành Xã hội học Bài 2: Đối tượng và chức năng của Xã hội học Bài 3: Xã hội học về vị trí, vai trò, địa vị xã hội Bài 4: Xã hội học về cơ cấu xã hội Bài 5: Xã hội học...
Ký hiệu xếp giá: 301.07Xa-H
Chủ đề: Xã hội học
Phần 1: XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG Bài 1: Giới thiệu Xã hội học Bài 2: Lý thuyết Xã hội học Bài 3: Khái niệm cơ bản về xã hội học đại cương Bài 4: Phương pháp nghiên cứu xã hội học Bài 5: Giới thiệu một...
Ký hiệu xếp giá: 711.13Xa-T
Chương 1: Xã hội học và Xã hội học đô thị Chương 2: Dân số và lao động đô thị Chương 3: Xã hội học trong công tác quy hoạch XD và quản lý đô thị Chương 4: Phương pháp điều tra xã hội học
Ký hiệu xếp giá: 158N734B1
Cuốn sách đã chỉ ra rằng trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có được thành công. Và để đạt được ước mơ đó, mỗi người phải nỗ lực học tập, rèn luyện và làm việc, cũng như phải suy nghĩ, trăn trở để lựa...
Đang xem: 1084