Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1941 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.401 071L250V
Sách trình bày những nội dung chính sau: Đại cương về tài chính và tiền tệ; Tổng quan về thị trường tài chính; Tín dụng; Lãi suất và xử lý lãi suất trong nền kinh tế thị trường; Tổng quan về hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5NG527T
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Các hệ thống số; đại số logic; ứng dụng đại số logic trong kỹ thuật điều khiển và kỹ thuật xung; cổng logic TTL; cổng logic CMOS; mạch Flip - Flop.
Ký hiệu xếp giá: 004.65Mang
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạng máy tính Chương 2: Kiến trúc của một mạng cục bộ Chương 3: Các đặc điểm của hệ điều hành netware Chương 4: Dự trù và cài đặt Netware Chương 5: Quản lý các thư...
Ký hiệu xếp giá: 004.65Mang
Chương 1: Mạng đơn giản và mạng phức tạp Chương 2: Các loại LAN và WAN thông dụng Chương 3: Đặc điểm của Netware 4.1 Chương 4: Khảo sát NDS, hệ thống bảo mật và dịch vụ bindery Chương 5: Vạch kế...
Ký hiệu xếp giá: 005.362Access
Chương 6: Tập lệnh Chương 7: Tùy biến biểu mẫu hoặc báo cáo Chương 8: Tạo thực đơn và thanh công cụ ứng dụng
Ký hiệu xếp giá: 005.362Access
Chương 9: Ngôn ngữ VB for Applications Chương 10: Môi trường ứng dụng nhiều người dùng
Ký hiệu xếp giá: 005.362Access
Chương 6: Tập lệnh Chương 7: Tùy biến biểu mẫu hoặc báo cáo Chương 8: Tạo thực đơn và thanh công cụ ứng dụng
Ký hiệu xếp giá: 363.707 1L250TH
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: Môi trường và sinh thái; môi trường và con người; nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu con người; dân số và phát triển bền vững; hiện...
Ký hiệu xếp giá: 519.607 1B510PH
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu; Bài toán tham số; Bài toán vận tải; Bài toán sản xuất đồng bộ.
Ký hiệu xếp giá: 332.632L250V
Quyển sách này trình bày những nội sung sau: thị trường chứng khoán trong nền kinh tế hiện đại; Hàng hóa của thị trường chứng khoán; Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán; Sở giao dịch chứng...
Đang xem: 1587