Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
149 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.83 A7889
Marketing theo dữ liệu lớn cung cấp lộ trình chiến lược cho những nhà điều hành muốn xua tan sự hỗn loạn và bắt đầu tạo ra lợi thế cạnh tranh và mức tăng trưởng hàng đầu. Các biện pháp giải quyết...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 W538m
Hướng dẫn từng bước thiết lập và thực hiện kế hoạch marketing; phân tích tình huống - đánh giá marketing; mục tiêu; chiến lược và kế hoạch hành động; kế hoạch phân phối; kế hoạch quảng cáo và quảng...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 M3457t 2019
Chỉ dẫn những xu hướng và gợi ý liên quan đến tiếp thị truyền thông mạng xã hội, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tận dụng các tiềm năng để cải tổ doanh nghiệp từ bên trong và kết nối sâu sắc hơn...
Ký hiệu xếp giá: 658.848 Đ450H
Nội dung của cuốn sách này bao gồm: marketing và doanh nghiệp, marketing xuất nhập khẩu, nghiên cứu marketing, bài học thực tiễn về marketing và thuật ngữ marketing.
Ký hiệu xếp giá: 658.8 A735
Chủ đề: Marketing
The new edition is an even more effective text than its predecessors: it is complete, easy to manage, and explains how marketing affects the big picture in business and influences specific company...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 P945
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
This book includes: An Analysis of Marketing Opportunities; Product Decisions; Distribution Decisions; Promotion Decisions; Pricing Decisions; Marketing Management; Selected Applications.
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K39
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
Marketing: the core, 3/e by Kerin, Hartley, and Rudelius continues the tradition of cutting-edge content and student-friendliness set by Marketing 9/e, but in a shorter, more accessible package. The...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K874m
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
Trong cuốn sách này Philip Kotler lột tả những nhược điểm cực kỳ phổ biến trong hoạt động tiếp thị hiện nay và đồng thời ông cũng chỉ ra cách chính xác để bạn đảo ngược tình thế khi những dấu hiệu...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 NG250TH
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết để thành công trong lĩnh vực Marketing. Sách gồm những nội dung chính sau: thủ thuật thị trường, nghệ thuật tiếp thị, kỹ năng Marketing, xây dựng...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 7 NG527Đ
Sách này giới thiệu bốn nghiên cứu ứng dụng mô hình SEM, về: giá trị thương hiệu, chất lượng dịch vụ, tính vị chủng và xu hướng tiêu dùng, cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng. Trong các nghiên...
Đang xem: 7149