Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
420 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T6559 1
Quyển sách gồm hai phần. Phần lý thuyết gồm 10 bài: từ vựng liên quan đến mua sắm, nhà hàng, giao thông, công trường, nơi làm việc, thời gian rảnh rỗi; cách diến đạt thể bị động; cách tránh bẫy; câu...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T6559 3
Quyển sách bao gồm các bài giảng chiến lược được chia thành các chủ điểm cụ thể, rõ ràng như cấu trúc, ngữ pháp, cụm từ, từ vựng ... Các vấn đề được trình bày, phân tích rõ ràng, cụ thể và được minh...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5227b 2005
Contents: Pictures; Question - Response; Short Conversations; Short Conversations; Short Talks; Incomplete Sentences; Error Recognition; Reading Comprehention.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5227b 2004
Contents: Pictures; Question-Response; Short conversations; Short talks; Incomplete sentences; Error recognition; Reading comprehension.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B871c
Contents: great places to be, people's lives, getting from A to B, it was all new once, animal world, being human, literacy skills, tourist attractions, every drop counts, building design.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B871c 2012
Contents: starting somewhere new, it's good for you, getting the message across, new media, the world in our hands, making money, spending money, relationships, fashion and design.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B871c 2013
Contents: getting higher qualifications, colour my world, a healthy life, art and the artist, stepping back in time, IT society, our relationship with nature, across the universe.
Ký hiệu xếp giá: 428.071 Kn - H
CONTENTS Unit 1: Meeting and greeting Unit 2: From here to there Unit 3: On the go Unit 4: Personal spaces Unit 5: Public places Unit 6: Now and then Unit 7: Food for thought Unit 8: Read all about...
Đang xem: 2506