Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1462 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.7585C853
Brief contents: Part I: Preparing for OCP DBA exam I: introduction to SQL: overview of oracle databases; limiting sorting, and manipulating return data; advanced data selection in Oracle; subqueries;...
Ký hiệu xếp giá: 006.76M5283P
This book includes: Getting Started; The Absolute Basics of Coding in PHP; Start With the Stuff; Getting to Know Your MySQL Database;User Authentication and Tracking; Creating Your Own Contact...
Ký hiệu xếp giá: 005.133V341
This book includes: Working with Strings; Working with Numbers; Working with Dates and Times; Working with Arrays; Working with Functions and Classes; Working with Files and Directories; Working with...
Ký hiệu xếp giá: 006.76G679P
Brief Contents: Introduction to Web Development; Getting Started with PHP; Working with Data Types and Operators; Functions and Control Structures; Manipulating Strings; Working with Files and...
Ký hiệu xếp giá: 005.133P96434
This book includes: key Java language features and libraries; tools and techniques for developing java solutions; exploiting patterns in Java; developing effective user interfaces with JFC;...
Ký hiệu xếp giá: 005.133D2727
This book includes: The game over program; Types, Variables, and Simple I/O;The Guess my number GameThe Word Jumble game; List and Dictionaries; Functions; Files and exceptions; Software...
Ký hiệu xếp giá: 005.8R6595
Table of contents: Part I: development techniques: encryption, role-based authorization, code-access security, ASP.NET authentication, securing web applications - Part II: ensuring hack-resistant...
Ký hiệu xếp giá: 005.276NET
Chương 1: Dẫn nhập 1. Tạo một khung sườn ứng dụng Windows 2. Tạo trình đơn chính của ứng dụng 3. Bổ sung dự án vào dự án chính 4. Thêm một lớp mới vào dự án 5. Thiết kế giao diện UI 6. Mô hình sử...
Ký hiệu xếp giá: 005.276NET
Chương 5: Làm việc với các ứng dụng Console Chương 6: Tương tác với Hệ điều hành Chương 7: Làm việc với .NET Framework Chương 8: .NET Framework cao cấp Chương 9: GDI+ Chương 10: Xây dựng những ứng...
Ký hiệu xếp giá: 005.133PH104H
Nội dung sách gồm có: kiểu dữ liệu cursor, transaction, dịch vụ full-text search trong SQL server 2005, kỹ thuật synonym trong SQL server 2005, phân quyền người sử dụng, thủ tục nội tại hệ thống...
Đang xem: 900