Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1373 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 344.597 046 L504B
Trình bày về luật bảo vệ môi trường năm 2005.
Ký hiệu xếp giá: 344.597 046 L504B
Giới thiệu Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 (18/10-29/11/2005) thông qua, bao gồm 136 điều trong 16 chương: Những quy định chung;...
Ký hiệu xếp giá: 628.2 Ma-N
Chương 1: Các hệ thống và sơ đồ thoát nước Chương 2: Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước Chương 3: Tính toán thủy lực Chương 4: Ống và kênh mương, những công trình trên mạng lưới...
Ký hiệu xếp giá: 363.7 B510T
Quyển sách trình bày những phần chính sau: tổng quan về mô hình hóa môi trường; Những khái niệm cơ bản của mô hình hóa môi trường; Các yếu tố khí tượng ảnh hưởng lên sự phát tán chất ô nhiễm không...
Ký hiệu xếp giá: 363.7 L250H
Chủ đề: Môi trường
Cuốn sách trình bày những vẫn đề sau: môi trường - những điều cần biết, môi trường đất - một cơ thể sống, sơ lược về môi trường nước - nước cấp, nước thải thành phố, nước sạch nông thôn, môi trường...
Ký hiệu xếp giá: 363.702 Mo-T
Chủ đề: Môi trường
Mục lục: Chương I: Môi trường, những điều cần biết CHương II: Môi trường đất- một cơ thể sống CHương III: SƠ lược về môi trường nước- nước cấp, nước thải thành phố- nước sạch Chương IV: Môi trường...
Ký hiệu xếp giá: 577.14 TK
Mục lục Chương I: Nước Chương II: Không khí Chương III: Tiếng ồn CHương IV: Chất thải CHương V: Sản xuất sạch và an toàn CHƯơng VI: Thiên nhiên Phần II: Sáu cộng cụ đòn bẩy của hành động Chương VII:...
Ký hiệu xếp giá: 363.7 Ng-T
Mục lục Chương mở đầu: khái niệm về môi trường không khí và hiện trạng môi trường đô thị, công nghiệp nước ta Chương I: Chuyển đổi vật chất và năng lượng trong hệ thống môi trường Chương II: Hóa môi...
Ký hiệu xếp giá: 363.716 959 774 Le-T
Mục lục: Chương I: Đặc điển thủy văn và khí tượng Chương II: Tài nguyên đất ở lưu vực sông đồng nai- sài gòn Chương III: Tài nguyên rừng ở lưu vực sông Đồng Nai- Sài Gòn Chương IV: Hiện trạng và dự...
Ký hiệu xếp giá: 363.7 Ng-T
Mục lục Chương I: Đạo đức học, khoa học và môi trường hay việc sử dụng tốt những điều xác thực và không xác thực trong khoa học CHương II: Những chất ô nhiễm nguy hiểm đối với sự sinh sản của người...
Đang xem: 1020