Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2179 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.107 6 Ph-H
PHẦN I: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ HỌC Vấn đề 1: Dao động Vấn đề 2: Sóng cơ học PHẦN II: ĐIỆN XOAY CHIỀU Vấn đề 3: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh Vấn đề 4: Mạch điện xoay chiều mắc song song Vấn đề ...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 P200J
Brief contents: overview of strategic management; strategiy formulation; strategy implementation, control, and innovation; guide to strategic management case analysis.
Ký hiệu xếp giá: 658.401 2 D475
"Strategic Management: Text and Cases, Fifth Edition", by the prestigious authors Dess/Lumpkin/Eisner provide solid treatment of traditional topics in strategic management as well as thorough...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 D475
Brief Contents: Strategic Analysis; Strategic Formulation; Strategic Implementation; Case Analysis.
Ký hiệu xếp giá: 658.4012 S8988 1991
Contents: Business Strategy; Linking Competitive Strategy and Functional Strategy; Evolving Nature of International Competition; Corporate Strategy and Firm Scope; The Proces of Making Strategy;...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 H587
Brief Contents: A Vision of Leadership; Leading in a Diverse Word; Leading in a Time of Crisis and Complexity; Leading Organizations of the Future; The Quality and Character of the Leader of the...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 I_65
Brief contents: strategic management inputs, strategic actions: strategy formulation, strategic actions: strategy implementation.
Ký hiệu xếp giá: 658.403 Ly-T
Mục lục Chương I: Hoạch định sách lược phân tích SWTO Chương II: Biết mình, biết người- sự ra đời của chiến lược doanh nghiệp Phương án tổng hợp kết luận
Ký hiệu xếp giá: 658.158 8 Ng-H
Mục lục Chương I: Giả thuyết tính cách con người với quản lý Chương II: Sự phức tạp của tính cách con người Chương III: Tính cạnh tranh không hợp tác trong quản lý Chương IV: Cạnh tranh hợp tác của...
Ký hiệu xếp giá: 658.4012 B8864S
Cuốn sách này giải thích các khía cạnh quan trọng tromg quá trình phát triển và khai thác chiến lược - từ việc nghiên cứu và thu thập những thông tin cơ sở đên việc đánh giá và điều chỉnh thích nghi....
Đang xem: 92