Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1517 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.150285 S7983a 7
The seventh volume of this series focuses an applications - from ising models to the formation of small clusters and phase ordering in fluids, to the structure of concrete, to the growth of cities...
Ký hiệu xếp giá: 530.150285 S7983a 8
Contents: stochastic dynamics of growing films; kinetics of epitaxial thin film growth; wavelet transformations and data processing: application to characterization and simulation of large-scale...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 076 PH104V
Sách gồm các bài tập và bài giải về các nội dung: lý luạn chung về phân tích và các phương pháp sử dụng; phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh; phân tích sử dụng các tiềm năng trong hoạt động...
Ký hiệu xếp giá: 005.756 H866
THIS BOOK INCLUDES: Part 1: GETTING READY FOR BUSINESS OBJECTS: Introduction to business intelligence; Goals of deploying businessojects; Segmenting your users; Marketing businessojects Part 2: A...
Ký hiệu xếp giá: 690.554 Ca-T
Phần 1: Đường Phần 2: Nước Phần 3: Năng lượng Phần 4: Vật liệu xây dựng
Ký hiệu xếp giá: 005.73 TR561H
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: C# và lập trình hướng đối tượng, tổng quan về cấu trúc dữ liệu, một số kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản, cấu trúc dữ liệu mở rộng, cấu trúc dữ liệu cho xử lý,...
Ký hiệu xếp giá: 005.73 L250V 2013
Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản về giải bài toán trên máy, đệ quy, tìm kiếm và sắp xếp, danh sách, ngăn xếp và cấu trúc cây trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Ký hiệu xếp giá: 005.73 Đ450X
Nội dung cuốn sách này gồm có: mở đầu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; thiết kế và phân tích giải thuật; giải thuật đệ qui; mảng và danh sách; ngăn xếp và hàng đợi; cây; đồ thị và các cấu trúc phi...
Ký hiệu xếp giá: 005.73 NG527TH
Nội dung giáo tình này gồm có: thiết kế và phân tích giải thuật; đệ quy và giải thuật đệ quy; mảng và danh sách; danh sách móc nối; cây; đồ thị và một vài cấu trúc phi tuyến; sắp xếp và tìm kiếm.
Ký hiệu xếp giá: 005.73 Câ-T
Chương 1: Thuật toán và phân tích thuật toán Chương 2: Kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu Chương 3: Danh sách Chương 4: Cây Chương 5: Tập hợp Chương 6: Bảng Chương 7: Các cấu trúc dữ...
Đang xem: 1260