Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
97 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 345 N763t 2015
Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tương trợ tư pháp và tương trợ tư pháp về hình sự. Trình bày tương trợ tư pháp về hình sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và...
Ký hiệu xếp giá: 363.795 97 Vă-D
Phần 1: Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn Phần 2: Các văn bản quy định bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị
Ký hiệu xếp giá: 335.434 601 H450CH
Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện nội dung tư tưởng Văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận. Sách bao gồm những phần chính: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ...
Ký hiệu xếp giá: 658.152 2 G543
Contents: Anyone can raise venture capital; Summary presentation; The Proposal; A Thousand Questions; Meetings and Negotiations; The Commitment Letter; Due Diligence; The Closing; Working Toghether;...
Ký hiệu xếp giá: 335.41 TK
Phần thứ nhất : KIÊN ĐỊNH NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA CHÚNG TA: CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Phần thứ hai : ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - MỤC TIÊU, LÝ TƯỞNG CỦA CHÚNG TA Phần thứ ba :...
Ký hiệu xếp giá: 332.63 A5176
Chủ đề: Investments; Đầu tư
Winning Angels is a practical, hands-on guide to angel investing, which includes tools, tactics and strategies for high-tech, low-tech, and every other kind of early-stage investing. Over 50 winning...
Ký hiệu xếp giá: 335.434613 X3
Cuốn sách tập hợp những tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng về xây dựng Đảng cùng một số công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trong...
Đang xem: 682