Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
111 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.404 Th-T
Phần I :Dự án đầu tư và phát triển Phần II : Thẩm định dự án đầu tư Phần III :Thẩm định kinh tế dự án đầu tư Thẩm định Hiệu quả kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 333.5068 B4229
Contents: The Investment: Sizing up the Possibilities and Probalities; The Financials: Budgets and Financial Goals; The Human Ingredient: The People You Hire; The Strategy: Create Value; The...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 TH308L
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về thiết lập và thẩm định dự án; Phân tích thị trường sản phẩm và dịch vụ của dự án đầu tư; Phân tích các yếu tố đầu vào của dự án; Tổ chức...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 V986T2014
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: dự án đầu tư và phát triển, phân tích dự án đầu tư (thẩm định dự án đầu tư), phân tích kinh tế dự án đầu tư (thẩm định kinh tế dự án đầu tư), bài tập thực...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 6 H407TR
Cuốn tài liệu Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh là dạng hệ thống các câu hỏi và câu trả lời nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 6 L250X
Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của Lê Xuân Vũ về những sự kiện và bước đường phát triển của Văn hóa, Văn nghệ nước ta.
Ký hiệu xếp giá: 330.03 T550Đ
Cuốn từ điển này bao gồm khoảng 8.000 thuật ngữ tiếng Anh về kinh tế thường gặp. Phần diễn giải thuật ngữ không nhất thiết luôn luôn nêu thật đầy đủ nội dung các thuật ngữ mà có khi chỉ nêu một hoặc...
Ký hiệu xếp giá: 340.9 L250TH
Chủ đề: Tư pháp
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: Thứ nhất, giới thiệu những nội dung cơ bản của Tư pháp quốc tế trong đó tác giả tập trung chủ yếu vào phân tích các quy định của Tư pháp quốc tế Việt Nam....
Ký hiệu xếp giá: 347.91 Tu-T
Chương 1: Khái niệm tư pháp quốc tế Chương 2: Vấn đề xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế Chương 3: Chủ thể của tư pháp quốc tế Chương 4: Quyền sở hữu Chương 5: Trái vụ Chương 6: Quyền thừa kế...
Đang xem: 1269