Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3068 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.4T641r 2009
Incomplete sentences & text completion: subject and verb agreement; verbs; passive voice; tenses and conditionals; infinitives; gerunds; partciples; nouns and articles; pronouns, adjectives and...
Ký hiệu xếp giá: 428.4H991
Cuốn sách hướng dẫn thực hiện phần thi đọc hiểu trong bài thi TOEIC, bao gồm các điểm ngữ pháp, từ vựng, các bài đọc mẫu theo chủ đề khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6T641 2001
This book includes topics: Toeic Mini - Test; Tips for taking the Toeic Test; Listening Comprehension Section; Reading section; Sample Questions with Explanations; Full-Length Toeic Practice Tests.
Ký hiệu xếp giá: 425T641
Contents: Lesson 1: Nouns; Lesson 2: Modal Verbs; Lesson 3: Adjectives; Lesson 4: Comparison; Lesson 5: Adverbs; Lesson 6: Conjunctions; Lesson 7: Prepositions; Lesson 8: Verbals; Achievement test;...
Ký hiệu xếp giá: 428.34T641
Contents: Lesson 1: Sound Linking; Lesson 2: Sounds/s/and/∫/; Lesson 3: Sounds/s/and/θ/; Lesson 4: Sounds/e/and/æ/; Lesson 5: Sounds/i/and/i:/; Lesson 6: Assimilation and Sound Linking - Weak Vowels;...
Ký hiệu xếp giá: 428.4T641
Contents: Lesson 1: Invitations; Lesson 2: E-mails; Lesson 3: Warnings/Cautions; Lesson 4: Weather Reports; Lesson 5: Guarantees; Lesson 6: Telephone Messages; Lesson 7: Articles; Lesson 8: Recipes;...
Ký hiệu xếp giá: 425T641
Contents: Lesson 1: Subjects and verbs; Lesson 2: Types of sentences; Lesson 3: Verbs - Intransitive verbs; Lesson 4: Verbs - Transitive verbs; Lesson 5: Infinitives; Lesson 6: Gerunds; Lesson 7:...
Ký hiệu xếp giá: 428.34T641
Contents: Lesson 1: Photographs of people; Lesson 2: Photographs of objects/animals; Lesson 3: Wh-Questions; Lesson 4: Yes/No questions; Lesson 5: Short conversations; Lesson 6: Short conversations;...
Ký hiệu xếp giá: 428.4T641
Including 8 lesson: Graphs & Charts, Instructions, Letters & Memos, Notices & Advertisements, Articles, Reading Comprehension Strategies, Skimming, Scanning; Achievement test; Answer Key.
Ký hiệu xếp giá: 425T641
Contents: Lesson 1: The verb Be; Lesson 2: Ordinary Verbs; Lesson 3: Pronouns & Possessive Adjectives; Lesson 4: Demonstrative Pronouns & Indefinite; Lesson 5: Past simple tense; Lesson 6: Future...
Đang xem: 646