Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2647 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.12 T7689 1
This book presents selected topics about the path-integral method in Quantum Mechanics and Optics. Starting from an introduction to the grounds of functional integration theory, the main arguments of...
Ký hiệu xếp giá: 519.2 Xa-K
Chương 1: Tập hợp và giải tích tổ hợp Chương 2: Sự ngẫu nhiên và xác suất Chương 3: Biến ngẫu nhiên Chương 4: Vectơ ngẫu nhiên Chương 5: Các Định lý giới hạn Chương 6: Mẫu ngẫu nhiên Chương 7: Ước...
Ký hiệu xếp giá: 519.2 Xa-K
PHẦN 1: XÁC SUẤT Chương 0: Bổ túc về giải tích tổ hợp Chương 1: Những khái niệm cơ bản về xác suất Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên Chương 4: Hàm của các Đại lượng ngẫu nhiên...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Xa-K
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Xa-K
Chương 1: Không gian xác suất Chương 2: Phân phối xác suất Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên Chương 4: Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên Chương 5: Giới hạn của dãy biến ngẫu nhiên Chương 6: Lý thuếyt mẫu...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Xa-K
PHẦN 1: XÁC SUẤT Chương 0: Bổ túc về giải tích tổ hợp Chương 1: Những khái niệm cơ bản về xác suất Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên Chương 4: Hàm của các Đại lượng ngẫu nhiên...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Xa-K
Chương 1: Không gian xác suất Chương 2: Phân phối xác suất Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên Chương 4: Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên Chương 5: Giới hạn của dãy biến ngẫu nhiên Chương 6: Lý thuyết mẫu...
Ký hiệu xếp giá: 519.2 Bu-T
Mục lục Phần I: Xác suất thống kê Chương I: Khái niệm xác suất và đại lượng ngẫu nhiên CHương II: Hàm cảu đại lượng ngẫu nhiên và bổ sung một số phân phối Chương III: Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều...
Ký hiệu xếp giá: 004.015 1 Câ-T
Phần 5: Các thuật toán hình học Phần 6: Các thuật toán đồ thị Phần 7: Các thuật toán toán học Phần 8: Các đặc trưng cấp cao
Ký hiệu xếp giá: 004.015 1 Câ-T
Phần 1: Các thuật toán thông dụng Phần 2: Các thuật toán sắp xếp Phần 3: Các thuật toán tìm kiếm Phần 4: Các thuật toán xử lý chuỗi
Đang xem: 1263