Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
92 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.434613X3
Cuốn sách tập hợp những tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng về xây dựng Đảng cùng một số công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trong...
Ký hiệu xếp giá: 659.1NG527Đ
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan; Quảng cáo và các nhân tố tác động đến hoạt động quảng cáo; Tình hình hoạt động quảng cáo tại Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian qua; Phân tích...
Đang xem: 722