Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2450 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2C712
Collins COBUILD Key Words for the TOEIC Test covers the words and phrases that students need to master in order to achieve the scores required by top employers. Vocabulary items are organized...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81Ho-L
Mục lục: Chương I: Tổng quát về từ vựng và lỗi từ vựng Chương II: Những lỗi từ vựng thường gặp và cách sửa Chương III: Bài tập sửa lỗi từ vựng và rèn luyện dùng từ vựng
Ký hiệu xếp giá: 428.1Di-C
1. Travel and transport 2. Work 3. Home life 4. People 5. Food and drink 6. Sport 7. Health 8. Geography 9. Holidays 10. The climate 11. A place to live 12. Spare time 13. Arts and Entertainment 14....
Ký hiệu xếp giá: 425Mao
1. Mạo từ bất định (a/an) 2. Những công dụng khác của a và an. 3. Mạo từ xác định (the) 4. Mạo từ xác định đối lập với Mạo từ bất định 5. Dùng The với danh từ toàn thể và danh từ trừu tựng. 6. Khi...
Ký hiệu xếp giá: 495.92281M4675v
Trình bày những vấn đề về cấu tạo từ tiếng Việt hiện đại, ngữ nghĩa học từ vựng; giới thiệu một số vấn đề về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá, đối chiếu ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 428.1L655M
Nội dung sách gồm có 104 bài học từ vựng, bao quát những chủ đề thông dụng, cung cấp từ trong câu. Bên cạnh đó, sách có phần từ về tin học, thương mại, tài chính, kế toán và phụ lục cẩm nang đối...
Ký hiệu xếp giá: 428.1Nh-A
Quyển sách này Giúp gia tăng vốn từ và phát triển cách viết chính tả, Giúp biết được sự khác biệt giữa các từ để có thể hiểu và dùng đúng...
Ký hiệu xếp giá: 425No-P
Chương I : Từ loại - các câu căn bản. Chương II : Những thành phần của câu. Chương III : Mạo từ. Chương IV : Các loại danh từ Chương V : Đại từ. Tính từ và đại từ
Ký hiệu xếp giá: 428.1G144
This book contains 80 units of vocabulary presentation and practice. Units are between one and three pages long, depending on the topic. New vocabulary is presented in manageable quantities for...
Đang xem: 1843