Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2467 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425 Gi-A
1. Cấu trúc câu cơ bản. 2. Nối các câu bằng liên từ kết hợp và từ ngữ chuyễn ý. 3. Nối câu bằng liên từ phụ thuộc. 4. Phép chấm câu. 5. Thì của động từ: thì và thời gian 6. Thì của động từ:...
Ký hiệu xếp giá: 495.65 M300S
Cuốn giáo trình này trình bày 50 trọng âm trong tiếng Nhật, cách sử dụng tiếng Nhật trong các chủ đề khác nhau, trong mỗi chủ đề có phần ngữ pháp,, bài đọc hiểu, từ vựng và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 M300S
Cuốn giáo trình hướng dẫn cách sử dụng tiếng Nhật trong các chủ đề khác nhau, trong mỗi chủ đề có phần ngữ pháp,, bài đọc hiểu, từ vựng và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 M300S
Cuốn giáo trình hướng dẫn cách sử dụng tiếng Nhật trong các chủ đề khác nhau, trong mỗi chủ đề có phần ngữ pháp,, bài đọc hiểu, từ vựng và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 M300S
Cuốn giáo trình hướng dẫn cách sử dụng tiếng Nhật trong các chủ đề khác nhau, trong mỗi chủ đề có phần ngữ pháp,, bài đọc hiểu, từ vựng và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 425 TK
CONTENTS Chapter 1: Relative clauses (Mệnh đề quan hệ) Chapter 2: Modal verbs (Hình thái từ) Chapter 3: Inversion (Đảo ngữ) Chapter 4: Omission (Phép tỉnh lược) Chapter 5: Subjunctive (Thể giả định)...
Ký hiệu xếp giá: 425 W100-I
The author and series editor Foreword Introduction How to use this book Section 1: pre-intermediate Section 2: intermediate Section 3: advanced Thematic index Structural index Annotated bibliography
Ký hiệu xếp giá: 425 Fu-M
Contents Part I Present and imperative Part II Past Part III Present perfect and past perfect Part IV Future And Future perfect Part V Wh-Questions, Tag Questions, Additions Part VI Modals Part VII...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71 G745
Essential grammar reference and practice for anyone using English in a business context. Grammar for Business is a must-have for intermediate business students and anyone using English in the...
Ký hiệu xếp giá: 425 B400U
This book includes: Using articles; Using nouns, quantifiers and demonstratives; Making comparisons; Using modifiers and intensifiers; Using conjunctions; Using prepositions of time and place;...
Đang xem: 762