Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2546 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24 E139g
Contents: Sentence and Text; Verb Forms; Infinitive, Gerund, and participle; The noun phrase; Adjectives, adverbs, and prepositions.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71 G745
Essential grammar reference and practice for anyone using English in a business context. Grammar for Business is a must-have for intermediate business students and anyone using English in the...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B8759
Contents: using articles; using nouns, quantifiers and demonstratives; making comparisons; using modifiers and intensifiers; using conjunctions; using prepositions of time and place; recognizing...
Ký hiệu xếp giá: 425 Sim
CONTENTS POWER UP: Getting Charged Up about grammar CHAPTER 1: A life sentence CHAPTER 2: I'll have noun of it CHAPTER 3: The verb circus: Under the big tense CHAPTER 4: We're on the case CHAPTER 5:...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 U721g
Contents: Guidelines: grammar; practice; activities; in the classroom. Activities: adjectives; adverbs; articles, definite and indefinite; both...and, either...or, neither...nor; comparison of...
Ký hiệu xếp giá: 425 Wa-E
Mục lục To the student Noun, adjective Verbs Conditionals Modals Gerunds and infiniteves Reported speech Sentence structure Preositions Phrasal verb PART ONE: TRANSLATION TECHNIQUES PART TWO:...
Ký hiệu xếp giá: 425 Wa-E
Mục lục To the student Noun, adjective and adverbs Verbs Conditionals Modals gerunds and infiniteves Reported speech Sentence structure Preositions Phrasal verb PART ONE: TRANSLATION TECHNIQUES PART...
Ký hiệu xếp giá: 425.076 G745
Cuốn sách này cung cấp cho học viên các giải thích đầy đủ nhất về tất cả các vấn đề ngữ pháp chính của tiếng Anh cùng các bài tập thực hành ứng dụng.
Ký hiệu xếp giá: 425 W100L
This book includes: Nouns and adjectives; Verbs; Conditionals; Modals; Gerunds and infinitives; Reported speech; Sentence structure.
Đang xem: 670