Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1206 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.3190289 C124e 2000
Contents: Hazards of electricity; Electrical safety equipment; Safety procedures and methods; Grounding of electrical systems and equipment; Regulatory and legal safety requirements and standards; ...
Ký hiệu xếp giá: 664.942 0 H100L
This book includes: Biochemical dynamics and the quality of fresh and frozen fish, preservation of fish by curing (dry, salting and smoking), surimi and fish-mince products, chilling and freezing of...
Ký hiệu xếp giá: 620.8 H407TR 2013
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học bảo hộ lao động, luật pháp chế độ chính sách bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn trong lao động và sản xuất, cấp cứu tai nạn lao...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 V500QU
Giáo trình giới thiệu các phân tử rời rạc, các mạch điều khiển và thiết bị cũng như phạm vi ứng dụng của chúng trong thực tế sản xuất. Nội dung gồm có: vật liệu dùng trong kỹ thuật trong kỹ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 629.8 T927P
Giáo trình này là tài liệu hướng dẫn vận hành, lập trình điều khiển Robot công nghiệp ABB IRB 120 và phần mềm lập trình mô phỏng ABB ROBOT STUDIO 5.14, sách có các bài tập thực hành.
Ký hiệu xếp giá: 658.382 T662
This book includes: La Ley Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo; Preparacion Para las Inspecciones de la OSHA.
Ký hiệu xếp giá: 664.9 T648h
This handbook comprehensively presents the current status of themanufacturing of the most important meat products. Editor andrenowned meat expert Fidel Toldra heads an internationalcollection of meat...
Ký hiệu xếp giá: 670.427 H250TH
Nội dung cuốn sách gồm có: giới thiệu những vấn đề lý thuyết cơ bản của Hệ thống thông tin công nghiệp (HTC) cũng như quá trình số hóa tín hiệu đo ở đầu vào bằng quá trình lấy mẫu tối ưu để đưa vào...
Ký hiệu xếp giá: 660.02 Ho-S
Phần 1: Công nghiệp mới đối với người dân trong thành phố Phần 2: Vai trò của công nghiệp hóa chất trong xã hội Phần 3: Các sản phẩm nitơ và hóa tính của chúng Phần 4: Quan hệ tương hổ của hóa năng...
Đang xem: 600