Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1270 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3H235
English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Sixty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual...
Ký hiệu xếp giá: 428.34J76
Communication Activities for the Classroom In the Student's Book, students learn how to do things with English: how to persuade a friend, how to apologize, how to complain, and so on. After each...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Fu-E
1. Nói về bản thân, mở đầu cuộc đàm thoại, hẹn hò. 2. Hỏi thông tin : Kỹ thuật hỏi, kỹ thuật trả lời, lấy thêm thông tin. 3. Nhờ người làm giúp, yêu cầu, gợi chú ý, đồng ý và từ chối. 4. Nói về những...
Ký hiệu xếp giá: 428.3P3242f
Contents: Attitudes; Money; Health; Education; Crime; The environment; Aliens; History; Women in society; The Developing world; Violence; Politics; Economics; Happiness; Globalization.
Ký hiệu xếp giá: 428.3P3242
Contents: The Stages of a Unit; Listening/reading Worksheets; Unit Assessment; Oral Interview Questions; Student's Book Answers; Teacher's Book Answers.
Ký hiệu xếp giá: 428.330Ge - A
CONTENTS Unit 1: Introductions and Greetings Unit 2: Occupations Unit 3: Companies Unit 4: The Place of Work Unit 5: Revision and Consolidation Unit 6: Day - to - day Work Unit 7: The Working...
Ký hiệu xếp giá: 428.3TR561T
Giáo trình "Giao Tiếp Tiếng Anh Tự Tin Trong Mọi Tình Huống" gồm có 3 quyển, phân ra trình độ sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Nội dung trình bày theo từng chủ đề, hoàn cảnh. Ở trình độ nâng cao gồm...
Đang xem: 898