Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4169 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004M458S
Tài liệu tập hợp các công trình nghiên cứu được trình bày và thảo luận tại hội thảo quốc gia lần thứ XII " Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông" chủ đề: phát hiện tri thức...
Ký hiệu xếp giá: 004NGH305C
Kỷ yếu này gồm 19 đề tài nghiên cứu được trình bày và được phản biện tại hội thảo khoa học lần thứ tư với chủ đề "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin"
Ký hiệu xếp giá: 658.478W615
This book provides an overview of contingency operrations- including its components and a thorough treatment of the administration of the planning process for incident response, disaster recovery,...
Ký hiệu xếp giá: 658.403R521
This book includes: Introduction to Project Management Concepts; Exploring the PMBOK Guide; Project Management Contemporary Topics.
Ký hiệu xếp giá: 004.03T550Đ
Cuốn từ điển này gồm khoảng 30.000 thuật ngữ cơ bản về các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Mỗi thuật ngữ tiếng Anh đều có phần đối chiếu tiếng Việt và phần giải thích kèm theo và...
Đang xem: 1598