Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2309 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Di-N
Chương 1: Phưong pháp luận Chương 2: Trạm điện phụ phân phối cao thế hạ thế Chương 3: Nối kết với hệ thống cung cấp điện hạ thế Chương 4: Cải tiến hệ số công suất và lọc hài Chương 5: Phân phối...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 T871F
Giới thiệu về chiến lược Facebook marketing cho công việc kinh doanh của cá nhân hay các doanh nghiệp có quy mô từ lớn đến nhỏ.
Ký hiệu xếp giá: 335.34362 G434 2016
Giáo trình trình bày các nội dung sau: đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị...
Ký hiệu xếp giá: 004.65 GI-108TR
Sách cung cấp trình bày các khái niệm về networking, về ethernet, TCP/IP, giao thức, mô hình truyền thông và hệ thống cáp mạng.
Ký hiệu xếp giá: 004.65 KH561A
Sách trình bày các nội dung chính sau: WAN và router, giới thiệu về router, cấu hình router, cập nhật thông tin từ các thiết bị khác, quản lý phần mềm cisco IOS, định tuyến và các giao thức định...
Ký hiệu xếp giá: 004.65 KH561A
Giáo trình này phân tích các đặc điểm hoạt động của từng loại giao thức định tuyến phức tạp trong router, trình bày hoạt động và cách thức cấu hình cho hai giao thức OSPF và EIGRP. Ngoài ra, giáo...
Ký hiệu xếp giá: 004.65 KH561A
Sách trình bày các nội dung chính sau: phân chia địa chỉ IP, các công nghệ WAN, giao thức điểm nối điểm, ISDN và DDR, Frame relay, giới thiệu về quản trị mạng.
Ký hiệu xếp giá: 004.65 KH561A
Tập 4 giới thiệu mạng WAN với các công nghệ WAN đang được sử dụng hiện nay và quá trình thiết kế mạng WAN. Trong đó, các hoạt động của PPP, ISDN và Frame Relay cũng như công tác cấu hình cho chúng...
Ký hiệu xếp giá: 004.650 712 L250TH
Chủ đề: Mạng máy tính
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về mạng máy tính, kiến thức cơ bản về mạng nội bộ, giao thức TCP/IP và Internet, quản trị mạng bằng Windows NT.
Ký hiệu xếp giá: 004.6 NG527B
Chủ đề: Mạng máy tính
Nội dung cuốn sách gồm có: sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính; những khái niệm cơ bản của mạng máy tính; mô hình truyền thông; mô hình kết nối các hệ thống mở; các đặc tính kỹ thuật của...
Đang xem: 252