Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
116 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 512.531 004 Ph-H
Chương 1: Các phương pháp số của đại số tuyến tính Chương 2: Giải gần đúng phương trình phi tuyến Chương 3: Giải gần đúng phương trình vi phân thường Chương 4: Phương pháp lười và phương trình vi...
Ký hiệu xếp giá: 512.028 5 Qu-N
Mục lục CHương I: Các khái niệm chung Chương II: Các phương pháp phân tích hồi quy tương quan CHương III: Phương pháp lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng Chương IV: Kế hoạch thực nghiệm bậc hai mức tối ưu...
Ký hiệu xếp giá: 512.028 5 Qu-N
Chương 1: Một số thông số của đại lượng Chương 2: Phân tích tương quan và hồi quy Chương 3: Một số phương pháp quy hoạch thực nghiệm Chương 4: Các phương án thực nghiệm cấp 2 Chương 5: Quy hoạch thí...
Ký hiệu xếp giá: 519.6 NG527C
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Phát biểu toán học bài toán QHTT; Ý nghĩa hình học và phương pháp đồ thị giải bài toán QHTT; Phương pháp đơn hình; Dạng ma trận của phương pháp đơn...
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Qu-T
Bài 1: Quy hoạch tuyến tính Bài 2: Phát biểu toán học bài toán Quy hoạch tuyến tính Bài 3: Ý nghĩa hình học và phương pháp đồ thị giải bài toán Quy hoạch tuyến tính Bài 4: Phương pháp đơn hình Bài...
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Qu-T
Chương 1: Bài toán Quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình Chương 2: Bài toán đối ngẫu Chương 3: Bài toán vận tải Chương 4: Bài toán sản xuất đồng bộ
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Qu-T
Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính Chương 2: Bài toán đối ngẫu Chương 3: Quy hoạch tuyến tính chứa tham số Chương 4: Bài toán vận tải Chương 5: Bài toán sản xuất đồng bộ
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Qu-T
Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính Chương 2: Bài toán đối ngẫu Chương 3: Bài toán vận tải Chương 4: Bài toán sản xuất đồng bộ Chương 5: Phương pháp sơ đồ mạng Pert
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Qu-T
Phần 1: Lý thuyết cơ bản và phương pháp đơn hình Phần 2: Các bài toán mạng Phần 3: Các thuật toán đa dạng
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Qu-T
Chương 0: Một số khái niệm trong đại số tuyến tính Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính Chương 2: Phương pháp đơn hình Chương 3: Bài toán đối ngẫu Chương 4: Bài toán vận tải Chương 5: Bài toán sản...
Đang xem: 1647