Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1525 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 2N312V
Tập sách sưu tầm, giới thiệu các bài vè nói về quan hệ gia đình. Thông qua phân tích nội dung các mối quan hệ ấy và thái độ qua các bài vè ấy làm rõ cái nền của đạo lý văn hóa gia đình xứ nghệ.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 2N312V
Tập sách sưu tầm, giới thiệu các bài vè phản ánh phong tục, tập quán trong làng xã ở xứ Nghệ. Bao gồm: những bài vè nói về triết lý sự đời và nhà giàu; về thân phận người đi oqr, người làm thuê; về...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 2N312V
Tập sách sưu tầm, giới thiệu các bài vè nói về đánh Tây đoan bắt rượu, bắt muối; về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; về các phong trào cách mạng ở xứ Nghệ từ sau phogn trào Xô Viết Nghệ Tĩnh cho đến năm...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 92PH105K
Cuốn sách là công trình nghiên cứu về văn hóa dân tộc cống sinh sống ở vùng Tây Bắc Việt Nam, rong đó có văn hóa vật thể, tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán, lễ thức vòng đời và văn học nghệ...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 1H407A
Sách nghiên cứu, sưu tầm về văn hóa giao duyên của người Mường Trong, hệ thống văn hóa giao duyên của người Mường Trong gồm có: chơi bòn, ký thác hoa văn, xường tình: xường tình gồm hai diễn xướng là...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 9L250NG
Cuốn sách nghiên cứu văn hóa gia đình ở Huế. Nội dung sách gồm năm phần chính: khái quát về xứ Huế trong lịch sử; cội nguồn họ tộc Huế; cơ sở văn hóa gia tộc Huế; đời sống văn hóa vật thể; đời sống...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 5TR120S
Sách nói về sông nước Phú Yên, quan hệ giữa con người với sông nước, tên sông nước và tên làng xóm, sông nước trong ca dao, tục ngữ, vè truyền khẩu và các chuyện xưa có liên quan đến sông nước.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 91NG527NG
Sách sưu tầm, giới thiệu tác phẩm văn học dân gian ở thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang, bao gồm: truyện kể dân gian, tục ngữ, câu đó, ca dao dân ca, vè.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 99V115H
Đây là một tuyển tập được biên soạn trên cơ sở tài liệu sưu tầm điền dã, phản ánh toàn diện gia tài văn học dân gian mà các cộng đồng dân tộc Việt - Khmer - Hoa còn lưu giữ được cho tới ngày nay trên...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 973 1V115NGH
Sách gồm các bài tham luận, khảo cứu về văn nghệ dân gian tại địa bàn tỉnh Hà Tây, bao gồm danh nhân, lễ hội cổ truyền, diễn xướng dân gian, di tích lịch sử văn hóa, ẩm thực dân gian.
Đang xem: 987