Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1282 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332 Ta-N
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương 1: Bản chất, chức năng tài chính doanh nghiệp Chương 2: Môi trường kinh doanh của tài chính doanh nghiệp PHẦN II: VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH...
Ký hiệu xếp giá: 658.1 N5766T2009
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: những vấn đề căn bản về tài chính doanh nghiệp, định giá và quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và chính sách cổ tức, những quyết định khác của tài...
Ký hiệu xếp giá: 658.1 N5766T3
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: những vấn đề căn bản về tài chính doanh nghiệp, định giá và quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và chính sách cổ tức, những quyết định khác của tài...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 T1291 2007
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Tài chính doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp; Rủi ro; Phân tích tài chính và kế hoạch tài chính; Hoạch định ngân sách vốn đầu tư; Giải Nobel kinh tế của...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 T7721T2
Cuốn sách cung cấp các kiến thức hiện đại về tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp; Rủi ro; Phân tích tài chính và kế hoạch tài chính; Hoạch định ngân sách vốn đầu...
Ký hiệu xếp giá: 658.107 6 TR120NG
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Tài chính doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp; Rủi ro; Phân tích tài chính và kế hoạch tài chính; Hoạch định ngân sách vốn đầu tư; Giải Nobel kinh tế của...
Ký hiệu xếp giá: 332 Ta-N
MỤC LỤC Chương 1: Tổ chức tài chính doanh nghiệp Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định Chương 3: Vốn lưu động trong doanh nghiệp Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh vàgiá thành sản phẩm Chương...
Ký hiệu xếp giá: 332 Ta-N
MỤC LỤC Chương I: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp Chương II: Phân tích tài chính Chương III: Nguồn tài trợ đối với doanh nghiệp Chương IV: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Chương V: Doanh lợi,...
Ký hiệu xếp giá: 658.1 N5766T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Căn bản về tài chính công ty; Phân tích và quyết định đầu tư; Phân tích và quyết định vốn; Quyết định chính sách cổ tức và phòng ngừa rủi ro tài chính;...
Ký hiệu xếp giá: 658.1599 M1839
Giới thiệu các thị trường chủ yếu hỗ trợ thuận lợi cho kinh doanh quốc tế, mô tả mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và các biến kinh tế, giải thích mức độ ảnh hưởng của các quan hệ này. Giải thích về...
Đang xem: 897