Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3402 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 541.24 Nh-H
CHương I: Mốt số khái niệm cơ bản Chương II: Đại cương về hạt nhân nguyên tử Chương III: Áp dụng cơ học lượng tử vào cấu tạo nguyên tử CHương IV: Nguyên tử một electron
Ký hiệu xếp giá: 541.24 Nh-H
Phần I : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ Phần II: CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC Phần III: TRẠNG THÁI NGƯNG TỤ CỦA CÁC CHẤT
Ký hiệu xếp giá: 530.1 Vâ-V
Chương 1: Những định luật cơ bản của cơ học Chương 2: Lực, Công ,Ma sát Chương 3: Chuyển động tròn Chương 4: Sự hấp dẫn vạn vật Chương 5: Đi du lịch trong một viên đạn đại bác Chương 6: Tính chất...
Ký hiệu xếp giá: 535.854 13 Ca-H
Chương 1: Khái niệm về các phương pháp phổ Chương 2: Phương pháp phổ quay phổ hồng ngoại vá Raman Chương 3: Phương pháp phổ tử ngoại và khả biến Chương 4: Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân...
Ký hiệu xếp giá: 543.085 8 Tu-M
Mục lục Phần I: Phương pháp phổ phân tử và ứng dụng nghiên cứu cấu trúc phân tử Chương I: Các vấn đề chung của phương pháp phổ phân tử CHương II: PHương pháp phổ điện tử Chương III: Phổ dao động và...
Ký hiệu xếp giá: 535.854 13 Va-L
Chương 1: Khái quát về các phương pháp phổ Chương 2: Phương pháp phổ hồng ngoại Chương 3: Phương pháp phổ Raman Chương 4: Phương pháp phổ kích thích Electron Chương 5: Phương pháp phố huỳnh quang và...
Ký hiệu xếp giá: 530 Ng-M
Phần I: Cơ học lí thuyết Phần II: Điện động lực học và thuyết tương đối
Ký hiệu xếp giá: 535.076 L561D
Cuốn sách này trình bày các vấn đề quang lý và vật lý lượng tử, bao gồm: giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, quang học lượng tử, thuyết nguyên tử của Bo, cơ học lượng tử, nguyên...
Ký hiệu xếp giá: 539.7 Ng-H
Mục lục I. Giới thiệu chung II. Các cấu trúc với khí điện tử hai chiều III. Phổ năng lượng và thống kê hạt dẫn IV: Tính chất quang của các hệ hai chiều V: Các hiện tượng đông học của hệ hai chiều VI:...
Ký hiệu xếp giá: 621.360 28 Qu-T
1. Đại cương 2. LED - Diôt phat sáng 3. Mặt chỉ thị tinh thể lỏng (LCD) 4. LED hồng ngoại 5. Photodiôt 6. Tế bào quang điện và pin mặt trời 7. Phototransistor, Photo - Jeet và Photothyristor 8. Bộ...
Đang xem: 1409