Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2387 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 39 bao gồm các tác phẩm nói về các dân tộc ít người anh em như Pú Lương Quân (dân tộc Tày); Kể chuyện bản mường (dân tộc Thái) ...
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 33 bao gồm những nội dung sau: PHẦN THỨ NHẤT: 1. Nguyên Hồng 2. Tam Kính 3. Nguyễn Đình Lạp 4. Kim Lân 5. Bùi Huy Phồn 6. Đỗ Đức Thu 7. Thanh Tịnh 8. Mạnh Phú Tư 9. Nguyễn Huy Tưởng 10. Phi Văn...
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 34 bao gồm những nội dung sau: PHẦN 1: TỔNG LUẬN VỀ VĂN HỌC CÁCH MẠNG (1925 - 1945) (HỒNG CHƯƠNG) PHẦN 2: CAO TRÀO CÁCH MẠNG XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH VÀ PHONG TRÀO CÁCH...
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 35 bao gồm những nội dung sau: PHẦN I : PHONG TRÀO VĂN HỌC THỜI KÝ VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ (1936 - 1939) 1. Nguyễn Đức Chính 2. Dươg Lĩnh 3. Trần Đức Thịnh 4. Phong Ba 5. Sơn Nam 6. Đan Quế 7. Ống ảnh ...
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 36 bao gồm những nội dung sau: PHẦN THỨ NHẤT : 1. Nguyễn Đức Cảnh 2. Trần Cung 3. Hồ Tùng Mậu 4. Nguyễn Thị Nghĩa 5. Nguyễn Nghiêm 6. Hồ Văn Ninh 7. Tôn Quang Phiệt 8. Nguyễn Khánh Toàn 9. Tống...
Ký hiệu xếp giá: 895.922 008 TRU
NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 37 bao gồm những nội dung sau: PHẦN THỨ NHẤT : VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA - VĂN NGHỆ PHẦN THỨ HAI : 1. Hải Triều 2. Trần Đình Long 3. Trần Huy Liệu 4. Trần Minh Tước 5. Đặng Thai Mai 6. Trường...
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 38 bao gồm những tác phẩm của NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH.
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 4 bao gồm những nội dung sau: PHẦN 1 Phần thứ nhất : THƠ VĂN MANG TÍCH CHẤT QUAN PHƯƠNG THƠ VĂN THỜI KHÁNG CHIẾN Phần thứ hai : THƠ VĂN CÁC TÁC GIA PHẦN 2 Phần thứ...
Ký hiệu xếp giá: 810.8 T455T
Tập 40 tập hợp những tác phẩm của các dân tộc ít người như: Dân tộc Êđe, Giarai, Thái, Hmông, Tày.
Đang xem: 699