Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1675 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.010 9 Li-D
Chương Mở đầu : Đối tượng và phương pháp nghiên cứu LSKT Chương 2: Sơ lược kinh tế thế giới cổ đại và ttrung đại Chương 3: Lịch sử kinh tế thời cận đại Chương 4: Lịch sử kinh tế thế giới thời hiện...
Ký hiệu xếp giá: 330.010 9 Li-D
Chương 10: Sơ lược lịch sử kinh tế thời nguyên thuỷ Chương 11: Kinh tế Việt Nam thời đại phong kiến Chương 12: Kinh tế Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp Chương 13: Kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 330.015 19 N527Q
Chủ đề: Toán kinh tế
Nội dung sách gồm có: giới thiệu mô hình toán kinh tế, bảng vào - ra, mô hình tối ưu tuyến tính - quy hoạch tuyến tính, mô hình hệ thống phục vụ công cộng, mô hình quản lý dự trữ.
Ký hiệu xếp giá: 519.5 Ho-T
Mục lục CHương I: Giới thiệu phương pháp mô hình và tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu kinh tế CHương II: Mô hình tối ưu trong kinh tế Chương III: Mô hình cân bằng kinh tế CHương IV: Mô hình kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 Bu-T
Mục lục Chương I: Mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế CHương II: PHương pháp cân đối liên ngành CHương III: PHương pháp sơ đồ mạng lưới CHương IV: Mô hình phục vụ đám động CHương V: Mô hình quản...
Ký hiệu xếp giá: 658.049 B8148M
Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để thành công, đồng thới cung cấp những hệ thống và giải pháp giúp bạn quản lý những mạng lưới quan hệ và đội ngũ trên phạm vi toàn cầu. Cuốn sách cũng...
Ký hiệu xếp giá: 332.80151 Z71
This book includes: Exponents and logarithms; Progressions; Simple interest and simple discount; Compound interest and compound discount; Simple annuities; General and other annuities; Amortization...
Ký hiệu xếp giá: 519 NG527QU
Cuốn sách trình bày các vấn đề: hàm số một biến; giới hạn của hàm số; ứng dụng hàm một biến; hàm nhiều biến; ứng dụng hàm nhiều biến; tích phân; ứng dụng tích phân.
Ký hiệu xếp giá: 519 NG527QU
Cuốn sách tình bày các khái niệm cơ bản về các hệ phương trình đại số, ma trận, định thức ... với các áp dụng rộng rãi trong hoạt động kinh doanh, như tính hiệu quả dự án đầu tư, nên tăng hay giảm...
Ký hiệu xếp giá: 330.015 15 Ng-M
Chương 1: Giới thiệu tối ưu động A. Bản chất của tối ưu động B. Một số mô hình tối ưu động trong kinh tế Chương 2: Phép tính biến phân và ứng dụng trong kinh tế A. Bài toán cơ bản của phép tính biến...
Đang xem: 1001