Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2828 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 420.7 R2869e
Contents: what is evaluation?; purposes for evaluation; how can teachers evaluate their classroom?; a framework for curriculum evaluation; project evaluation; evaluation of methodology; evaluation of...
Ký hiệu xếp giá: 791.43071 S8249f
CONTENTS The authors and series editor Foreword Introduction How to use this book 1. About films 2. Working with film clips 3. Creating film-related materials 4. Responding to whole films 5. Making...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 P3242f
Contents: Attitudes; Money; Health; Education; Crime; The environment; Aliens; History; Women in society; The Developing world; Violence; Politics; Economics; Happiness; Globalization.
Ký hiệu xếp giá: 428.3 P3242
Contents: The Stages of a Unit; Listening/reading Worksheets; Unit Assessment; Oral Interview Questions; Student's Book Answers; Teacher's Book Answers.
Ký hiệu xếp giá: 620.8 H407TR 2013
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học bảo hộ lao động, luật pháp chế độ chính sách bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn trong lao động và sản xuất, cấp cứu tai nạn lao...
Ký hiệu xếp giá: 368.007 NG527V 2012
Giáo trình trình bày những nội dung về các loại bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm con người, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm hoạt...
Ký hiệu xếp giá: 670.285 PH105H
CAD/CAM là công nghệ dựa trên cơ sở máy tính số, là nền tảng của các nhà máy tự động có sự tích hợp với máy tính trong tương lai. Nội dung cuốn sách này gồm: điều khiển số truyền thống, lập trình vật...
Ký hiệu xếp giá: 621.807 PH105M
Giáo trình trình bày những nội dung sau: những khái niệm cơ bản, cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại, các phương pháp gia công, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công, chuẩn và chuỗi kích...
Ký hiệu xếp giá: 005.74 NG527Đ
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: khái niệm cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, ràng buộc toàn vẹn, đại số quan hệ, ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ tân từ, tối ưu...
Ký hiệu xếp giá: 628.07 T115V
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: khái niệm cơ bản về sinh thái học và bảo vệ môi trường, ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí, ô nhiễm nước và bảo vệ nguồn nước, ô nhiếm đất và...
Đang xem: 427